Administrátor, 21. 08. 2013

Francouzský jazyk - charakteristika předmětu

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Francouzský jazyk jako Další cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP pro gymnázia je zařazen do výuky v 1. až 4. ročníku čtyřletého gymnázia a s výukou v osmiletém gymnáziu se začíná od primy 01 do kvarty 04 a pokračuje od kvinty 05 do oktávy O8. Žák si volí z nabídky školy. 

Vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně B1 po čtyřech letech studia podle Společného evropského rámce pro jazyky, kterou lze charakterizovat následovně:

Žák má dostačující vyjadřovací prostředky a odpovídající slovní zásobu k tomu, aby se domluvil a vyjadřoval, i když s určitou mírou zaváhání. Disponuje dostatečnými opisnými jazykovými prostředky v rámci tematických okruhů, jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální události. Žák komunikuje přiměřeně správně ve známých kontextech; všeobecně ovládá gramatiku dobře, ačkoliv vliv mateřského jazyka je postřehnutelný. Přiměřeně správně používá zásobu běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací. Při vyjádření složitější myšlenky nebo promluvy na neznámé téma se dopouští závažných chyb. Žák používá širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reaguje. Využívá nejběžnější vyjadřovací prostředky neutrálního funkčního stylu.

 

 

Časové vymezení předmětu

Výuka probíhá v rozdělené třídě, v každém ročníku se vyučují tři vyučovací hodiny týdně, v posledních dvou letech si žák může zvolit francouzskou konverzaci jako volitelný seminář. Výuka není rozdělena do jednotlivých ročníků z několika důvodů. Prvním důvodem je různá úroveň žáků ve čtyřletém gymnáziu (někteří jsou začátečníci, někteří na školu nastupují se znalostmi ze základní školy) a v osmiletém gymnáziu (žáci pokračují ve studiu, jsou na vyšší úrovni, mohou učivo probírat více do hloubky). Dalším důvodem jsou učebnice – každá je trochu jinak uspořádaná z hlediska obsahu. V každé ročníku bude vyučující na začátku školního roku zpracovávat tematický plán pro daný ročník, tyto plány budou na konci posledního ročníku shodné s tematickým plánem ŠVP. Totéž se týká také plnění kompetencí a průřezových témat.

Výuka probíhá s využitím doprovodných učebních materiálů, časopisů, slovníků, s audio a videonahrávkami, s internetem a dalšími obrazovými materiály.Copyright 1833-2019 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
12.
PRO
Florbal SŠ
12.
PRO
KMD Junior: Kvítek Mandragory
13.
PRO
RP: Deadline pro odevzdání práce (O7, C3A, C3B)
13.
PRO
Školní kolo Astronomické olympiády (2. vyuč. hodina ve 111)
18.
PRO
Vánoční besídka v LDN
19.
PRO
Běh pro Afriku
20.
PRO
Sami sobě
6.
LED
První školní den roku 2020