Administrátor, 21. 01. 2019

Organizace maturitní zkoušky na GZWR ve školním roce 2018/2019

Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na GZW Rakovník

  1. Novela zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
  2. Novela maturitní vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách v platném znění.
  3. Rámcový vzdělávací plán pro gymnázia (RVPG).
  4. Školní vzdělávací plán (ŠVP) GZW Rakovník.


Společná část maturitní zkoušky

Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) a GZW Rakovník. CZVV vytváří kromě jiného zadání didaktických testů, zadání písemných zkoušek a strukturu pracovních listů. Škola kromě jiného připravuje jednu z částí pracovních listů pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a pro zkoušku z cizího jazyka.  Opravu testů z českého jazyka a cizího jazyka zajišťuje CZVV, hodnocení ostatních částí provádí dle jednotných kritérií stanovených CZVV škola.  Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk nebo matematiku.

  1. Český jazyk a literatura, zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky
  2. Cizí jazyk, zkouška se skládá z didaktického testu s poslechovou částí, písemné práce a ústní zkoušky
    Matematika
    , zkouška se koná formou didaktického testu.

Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat nepovinnou zkoušku maximálně ze dvou předmětů. Většina nepovinných zkoušek má formu didaktického testu, výjimku tvoří český jazyk a cizí jazyky.

Informace o struktuře společné zkoušky a mnoho dalších informací získáte na www.novamaturita.cz


Profilová část maturitní zkoušky

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Zkouška v profilové části se koná ústní formou. Zadání si žák losuje z nabídky 25 -30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.


Harmonogram maturitní zkoušky 2018/2019

 

Zveřejnění témat školních úloh společné části MZ

do 30. 10. 2018

Písemné přihlášky k MZ

do 1. 12. 2018

Jmenování členů maturitních komisí

do 30. 3. 2019

Uzavření klasifikace a docházky v maturitních ročnících

25. 4. 2019

Pedagogická rada pro maturitní ročníky

25. 4. 2019

Seznámení s harmonogramem ústních maturitních zkoušek

25. 4. 2019

Poslední zvonění

26. 4. 2019

Přípravný týden maturitních ročníků (svaťák)

13. - 17. 5. 2019

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ

10. 4., 11. 4. a 2. 5. - 6. 5. 2019

Samostudium

7. 5., 9. 5. a 10. 5. 2019

Ústní maturitní zkoušky

20. 5. – 24. 5. 2019

Vydání vysvědčení maturantům v Rabasově galerii

29. 5. 2019

Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ

14. 6. 2019

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ v podzimním termínu

bude upřesněno
Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)