Naši studenti poznávali chemii na ČVUT

15. 11. 2022 | Ing. Kamil Březina, Lucie Daňková

ddt4ao4idx_____P1270697

Dne 11. 11. 2022 uspořádalo České vysoké učení technické v Praze další ročník odborného semináře pro středoškolské pedagogy a studenty s názvem Chemie na ČVUT. Přijelo více než 40 pedagogů a studentů, z našeho Gymnázia Zikmunda Wintra se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili 3 studenti se zájmem o chemii z maturitní třídy C4B – Lucie Daňková, Karin Opelková a Vojtěch Peterka, za doprovodu svého vyučujícího chemie Kamila Březiny. Jsem moc rád, že jsem mohl našim vynikajícím studentům tuto výjimečnou akci nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studenti pozvání k účasti s nadšením přijali a že se rozhodli pro další vzdělávání a poznávání hlubších krás toho fascinujícího vědního oboru – chemie.

Cílem semináře bylo ukázat středoškolákům, že chemie jako technická věda je důležitou součástí studia na mnoha fakultách ČVUT v Praze. Proto se také na celé akci podílely Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta stavební a Fakulta elektrotechnická. Vlastní program zahájili v atriu budovy FJFI na Starém Městě prorektor ČVUT a děkan FJFI, kteří všem popřáli mnoho nových zajímavých zážitků. Každý účastník na začátku obdržel tašku s různými propagačními předměty.

Dopoledne byly pro účastníky připraveny odborné přednášky na zajímavá témata: Nahradí plně moderní analytické metody klasické metody? Jak biodostupnost chemických látek ovlivňuje ekotoxicitu (nejen) stavebních materiálů? Radiofarmaceutická chemie, využití chemie v rámci korozního inženýrství, želatina, jak ji neznáte. Po přestávce na oběd se studenti i pedagogové odebrali na laboratorní cvičení do dobře vybavených laboratoří uvedených 3 fakult. Lucie Daňková se přesunula do Dejvic na Fakultu stavební, kde se seznámila s moderními metodami v analýze vody (aneb Mohu to pít? Rychle a snadno). Karin Opelková absolvovala na FJFI měření radonu a aktivaci neutrony, Vojtěch Peterka pak na stejné fakultě poznal přípravu radiofarmak v nukleární medicíně – galium. Já jsem zhlédl spektroskopii laserem buzené fluorescence a stanovování koncentrace uranu ve vodě.

Celý program bych zhodnotil jako velmi pěkný a zdařilý a perfektně organizačně zvládnutý. Každý si odnesl kromě úžasných zážitků a nových informací také certifikát o absolvování.

Chtěl bych moc poděkovat všem 3 studentům našeho gymnázia za účast a reprezentaci na Chemii na ČVUT i za to, že se s nadšením věnovali rozšiřování svých obzorů ve strhující vědě budoucnosti – chemii. Na semináři ostatně zaznělo i důležité memento, že bez chemie to nepůjde!

Kamil Březina

Chemie ČVUT očima Lucky Daňkové:

Dne 11. listopadu jsem se společně se svými spolužáky, Karin Opelkovou a Vojtou Peterkou, zúčastnila již čtvrtého ročníku vzdělávacího programu pro středoškolské studenty na prestižní pražské vysoké škole, nesoucí název ,,Chemie na ČVUT”.

Po příjezdu do atria Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské nás milými slovy přivítal sám organizátor akce, pan Dr. Petr Distler, který vzápětí předal slovo samotnému vedení vysoké školy, jež slavnostně zahájilo dopolední přednáškový blok.

První přednášky s názvem ,,Nahradí plně moderní analytické metody klasické metody?” se ujala Prof. Milena Pavlíková z Fakulty stavební. Její pointou byla převážně důležitá stránka klasických analytických metod, jejich zdlouhavost a náročnost, avšak úžasná přesnost, jež je ve vědě jakou je chemie, velmi důležitá a moderními přístroji nenahraditelná.

Velmi zajímavá byla též druhá přednáška v podání Dr. Klári Kobětičové, nesoucí téma ,,Jak biodostupnost chemických látek ovlivňuje ekotoxicitu (nejen) stavebních materiálů?”. Zabývali jsme se ekotoxicitou jako takovou, jejími metodami stanovení, biodostupností a jejich vzájemným působením. Dozvěděli jsme se, že i toxické látky mohou být v organismu metabolizovány a využívány jako zdroj živin a že je převážně pro půdní organismy velmi nebezpečné pH ze stavebních materiálů, jako je beton (pH = 12, organismy běžně žijí v prostředí o hodnotě pH = 6 - 7).

Slovo během třetí přednášky patřilo Ing. Marii Skálové, která nám představila radiofarmaceutickou chemii. Padla zmínka o radioaktivitě, ionizujícím záření, zdrojích radionuklidů pro radiofarmaka a radiologii - lékařském oboru, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy, či při léčbě nemocného v případě invazivní radiologie.

Po krátké přestávce následovala v pořadí již čtvrtá přednáška s názvem ,,Využití chemie v rámci korozního inženýrství”, jejím autorem byl Dr. Petr Pokorný z Kloknerova ústavu. Hlavním tématem byla koroze konstrukcí budov a náš velký nepřítel - chloridový aniont.

Přednáškový blok zakončila Dr. Hana Průšová s poutavým povídáním na téma ,,Želatina, jak ji neznáte”. Byli jsme seznámeni s dozimetrií, termonoluminiscenčními, filmovými a gelovými dozimetry, díky nimž dochází ke změně optických vlastností roztoků a právě díky želatině se roztok nepromíchá, tato vlastnost je vhodná pro stanovení větších dávek radiologie a ozářenou oblast tak můžeme následně vyhodnotit optickou termografií, či zobrazením pomocí magnetické resonance.

Po skončení všech přednášek má cesta směřovala do vysokoškolských laboratoří v Dejvicích, kde jsme společně s Doc. Janou Nábělkovou prováděli laboratorní úlohu pod názvem ,,Moderní metody v analýze vody (s podtitulem: Mohu to pít? snadno a rychle). Určovali jsme kyselost a zásaditost všem moc dobře známých nápojů jako je Coca Cola, Pepsi, pivo, dokazovali jsme tvrdost vody, přítomnost dusičnanů a amonných iontů a výsledky našeho měření jsme kontrovali, zda hodnoty splňují ty, které uvádí vyhláška pro pitnou vodu.

Den plný zážitků, a obohaceni o spoustu nových informací, jsme završili obdržením certifikátů od současných studentů.

Závěrem bych chtěla poděkovat Gymnáziu Zikmunda Wintra a především Ing. Kamilu Březinovi, který každoročně s láskou zprostředkovává spoustu chemických událostí, pro studenty se zájmem o chemii, jako jsem já.

Lucie Daňková, studentka C4B