Charakteristika BIO - vyšší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a části Geologie, dále z vybraných témat vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Plní také některé tématické okruhy průřezových témat Enviromentální výchova a Osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova RVP pro gymnázia.

Ve vyučování biologie mají žáci  získat představu o podstatě života, o jeho rozmanitosti, seznámí se se základy evoluce. Předmět vede k chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, důraz je kladen na molekulovou a biochemickou podstatu a na problémy související s ochranou životního prostředí.

Žák je veden k tomu, aby zejména

  • se orientoval v základních formách živé a neživé přírody
  • chránil přírodu a přírodní prostředí
  • chránil své vlastní zdraví
  • chápal důsledky lidské činnosti na všechny formy živé i neživé přírody díky molekulové podstatě dějů
  • při provádění laboratorních cvičení účinně pracoval ve skupině

Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět biologie  se realizuje v 1.až 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v 5. až 8.ročníku osmiletého gymnázia s dotací 2 hodin týdně. Součástí výuky předmětu jsou cvičení z biologie v 1. a 2.ročníku  (resp. v 5. a 6.ročníku) a to 1 hod .týdně. Žáci si dále mohou zvolit ve 3. a 4. ročníku (resp.7. a 8. ročníku) Seminář z biologie s dotací 2 hodin týdně.

Pro výuku je k dispozici odborná učebna a vybavená laboratoř.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

učitel vede žáky ke zpracovávání informací, vede žáky k užívání vhodné literatury (atlasy,klíče,…). Žák informace tvořivě zpracovává a využívá je k dalšímu studiu (referáty, ročníkové práce)

Kompetence komunikativní:

učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti  (ročníkové práce), vede k přesnému, odbornému a logickému vyjadřování.

Kompetence občanské:

učitel dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních, zdůrazňuje zásady předlékařské pomoci v případě úrazu

Kompetence sociální a personální:

učitel zadává úkoly formou skupinové práce

Kompetence k řešení problému:

žáci v průběhu 3.ročníku zpracovávají vybrané téma a vlastní výsledky prezentují a obhajují. Vytváří hypotézy, navrhují postupné kroky, ověřují správnost hypotézy.

Kompetence k podnikavosti:

učitel zadáním seminární či ročníkové práce vede žáky k vyhledávání odborných materiálů, ke konzultacím s odborníky. Podněcuje vlastní aktivitu žáků se zaměřením na rozvoj v osobním i profesním životě.