Charakteristika ANJ - nižší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Anglický jazyk je směřován k dosažení úrovní A1 a A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který byl vytvořen a schválen Radou Evropy a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Cizí jazyk  RVP ZV.

Úroveň A1 a A2 je definována:

A 1 - Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A 2 - Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Výuka je zaměřena na komunikativní dovednosti žáků v oblasti poslechu, čtení, konverzace, souvislého mluveného projevu a psaní.

Gramatika je prostředkem ke zvládnutí komunikativních schopností. Žáci jsou vedeni ke zvládnutí  komunikace s cizinci v oblasti základních  běžných situacích  v oblastech komunikačních témat, jako jsou rodina, škola, koníčky, ale zároveň rozvíjí schopnost obsahově pojmout náročnější témata a připravit se na veškeré možné životní situace.

Časové  a  organizační  vymezení předmětu

Vyučovací předmět má následující týdenní časovou dotaci:

O1     -     4 hodiny

Na začátku školního roku jsou žáci O1 rozděleni do dvou skupin podle pokročilosti v jazyce. Další výuka probíhá v závislosti na úrovni těchto skupin – učitelé volí vhodné formy a metody, učebnice a doplňkové materiály, tak aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.

O2     -     4 hodiny

O3     -     3 hodiny

O4     -     4 hodiny

Výuka probíhá ve skupinách dělených tříd. V rámci možností se vyučuje v jazykových laboratořích, dále v ostatní hodiny probíhají v ostatních učebnách školy, ale i mimo školu v prostředí, kde je možné rozvíjet jazykové schopnosti.

V hodinách je využíváno i metod e-learningu. Žáci pracují v počítačových učebnách školy a v učebnách vybavených interaktivními tabulemi. V těchto učebnách je do výuky také zařazován internet.

Výuka  probíhá také formou žákovských výměn, poznávacích exkurzí, kulturních představení  apod.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení

 • učitel vede žáky k efektivnímu získávání informací z různých zdrojů
 • učitel motivuje žáky k učení cizímu jazyku – potřeba komunikace při cestování, sledování zahraničních médií
 • učitel využívá znalostí mezinárodních slov
 • učitel vede žáky k systematizaci učiva, k odvozování zákonitostí
 • učitel vede žáky k  sebehodnocení žáků
 • učitel rozvíjí všechny jazykové dovednosti žáků – poslech, čtení, ústní a písemný projev

Kompetence k řešení problémů

 • učitel vede žáka k uplatňování získaných dovedností při řešení problémů a zpracování projektů
 • učitel pomáhá žákovi aplikovat různé postupy získané při různých činnostech
 • učitel motivuje žáka k uplatňování intuice, fantazie, improvizace, kreativity

Kompetence komunikativní- jsou základem předmětu anglický jazyk

 • učitel pomáhá žákovi formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner/ka rozuměl/a – nácvikem struktury mluvených a písemných projevů
 • učitel vede žáka k porozumění sdělení v cizím jazyce, k reakci a k nonverbální komunikaci
 • učitel vede žáka k využití přízvuku, intonace, melodie věty

Kompetence sociální a personální

 • učitel vede žáka k týmové práci a vyjádření vlastního a respektování jiného názoru

Kompetence občanské

 • učitel rozvíjí v žákovi toleranci odlišností (nábož., rasových), schopnost empatie a dodržování pravidel slušnosti v dané zemi
 • učitel vede žáka k respektu k českým a zahraničním tradicím (anglicky mluvících zemí)

Kompetence pracovní

 • učitel vede žáka k formování pracovních návyků, organizaci práce, k orientaci v učebnici, k vyhledávání informací, k práci se slovníkem, k účelnému využití vědomostí a dovedností z jiných předmětů pro oblast jazyka a komunikace