Radost z poznání

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník nabízí žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Gymnázium je školou se všeobecným zaměřením. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup.  

Název našeho školního vzdělávacího programu „Radost z poznání“ koresponduje s názorem, podle kterého by střední škola měla být místem, kam žáci docházejí v očekávání, co nového a zajímavého se dozví, beze strachu a zbytečných obav. Vyjadřuje také představu, že důležitý není jen výsledek vzdělávání, ale také jeho průběh, který by měl být pro žáky přínosný a inspirativní.

Absolvent gymnázia
- je osobnost se širokým všeobecným základem, zároveň však s pevně profilovaným budoucím zájmem
- ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, na dobré komunikační úrovni další
- má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je
zpracovávat a využívat
- dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich
- uvědomuje si zásady zdravého životního stylu, uznává roli sportu jako přirozeného doplňku
plnohodnotného života
- kultura a umění se stává nedílnou součástí jeho života

Ke stažení: