SPJ - nižší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Španělština jako další cizí jazyk je směřována k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který byl vytvořen a schválen Radou Evropy a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk RVP ZV.

Úroveň A2 je definována:
Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět má následující týdenní časovou dotaci:
1. ročník 01 - 2 hodiny
2. ročník 02 - 3 hodiny
3. ročník 03 - 3 hodiny
4. ročník 04 - 3 hodiny

Výuka probíhá ve skupinách dělených tříd. V rámci možností se vyučuje v jazykových laboratořích, ostatní hodiny probíhají v běžných učebnách školy vybavených videem, DVD, CD přehrávačem, žáci pracují v počítačových učebnách a v učebnách vybavených interaktivními tabulemi. V těchto učebnách je do výuky také zařazován internet.
Výuka probíhá také formou poznávacích exkurzí a kulturních představení, atd.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
• učitel vede žáky k efektivnímu získávání informací z různých zdrojů
• učitel motivuje žáky k učení cizímu jazyku – potřeba komunikace při cestování, sledování zahraničních médií
• učitel využívá znalostí mezinárodních slov a anglikanizmů
• učitel vede žáky k systematizaci učiva, k odvozování zákonitostí
• učitel vede žáky k práci s portfoliem – sebehodnocení žáků
• učitel rozvíjí všechny jazykové dovednosti žáků – poslech, čtení, ústní a písemný projev

Kompetence k řešení problémů
• učitel vede žáka k uplatňování získaných dovedností při řešení problémů a zpracování projektů
• učitel pomáhá žákovi aplikovat různé postupy získané při různých činnostech
• učitel motivuje žáka k uplatňování intuice, fantazie, improvizace, kreativity

Kompetence komunikativní
• učitel pomáhá žákovi formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner/ka rozuměl/a – nácvikem struktury mluvených a písemných projevů
• učitel vede žáka k porozumění sdělení v cizím jazyce, k reakci a k nonverbální komunikaci
• učitel vede žáka k využití přízvuku, intonace, melodie věty

Kompetence sociální a personální
• učitel vede žáka k týmové práci a vyjádření vlastního a respektování jiného názoru

Kompetence občanské
• učitel rozvíjí v žákovi toleranci odlišností (náboženských, rasových), schopnost empatie a dodržování pravidel slušnosti v dané zemi
• učitel vede žáka k respektu k českým a španělským tradicím (španělsky mluvících zemí)

Kompetence pracovní
• učitel vede žáka k formování pracovních návyků, organizaci práce, k orientaci v učebnici, k vyhledávání informací, k práci se slovníkem, k účelnému využití vědomostí a dovedností z jiných předmětů pro oblast jazyka a komunikace