Model maturitní zkoušky 2021/2022


Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.


Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části.

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Didaktický test Doba trvání
Český jazyk a literatura 85 minut
Cizí jazyk 110 minut (40 minut poslech, 70 minut čtení
a jazykové vědomosti a dovednosti)
Matematika 135 minut


Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, dále pak z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program - na GZWR dvě). Zkouška z českého jazyka a literatury i cizího jazyka se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění, o bližším ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, lze zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e) nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (v souladu se školským zákonem).