Seminář z matematiky

Předmět Seminář z matematiky nabízíme studentům 3. a 4. ročníku. Rozšiřuje učivo matematiky o další kapitoly, které nejsou obsaženy ve středoškolských osnovách, ale jsou nezbytné pro studium  na vysoké škole. Obsahově navazuje na povinnou látku  týkající se řešení různých typů rovnic, nerovnic a soustav. Poznatky uvádí do souvislostí a používá efektivnější způsoby řešení. V semináři se dále prohlubuje učivo z planimetrie, hlavně shodná a podobná zobrazení a konstruktivní úlohy a dále učivo ze stereometrie. Ve čtvrtém ročníku se rozšiřuje učivo o funkcích  a grafech. Řeší se úlohy z diferenciálního a integrálního počtu.  Výuka probíhá částečně s podporou internetu.

Seminář je určen především zájemcům o matematiku a technické obory, je však velmi vhodný i pro budoucí studenty zemědělství, chemie, ekonomie a učitelství pro I. stupeň a všechny pedagogické obory v kombinaci s matematikou a informatikou.

Předpokládá se, že si tento seminář zvolí všichni zájemci o maturitu z matematiky. V posledním pololetí se pravidelně řeší úlohy z přijímacích zkoušek na VŠ a probíhá rovněž příprava na státní maturitu.

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu MAS (pdf)