Seminář z chemie

 
Volitelný předmět seminář z chemie se realizuje buď jako dvouletý ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v 7. a 8. ročníku osmiletého studia, nebo jako jednoletý ve 4. ročníku, resp. v 8. ročníku, v obou případech vždy s dotací 2 hodin týdně.
Seminář dále rozvíjí a prohlubuje poznatky získané ve vyučovacím předmětu chemie, a přináší také informace z oblastí, které nejsou součástí RVP G. Vede žáky k rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.
 
Výuka je směrována ještě specificky k:
poznávání různých chemických oborů i moderních technologií;
rozvoji schopnosti logického a ekologického myšlení;
vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické děje, jejich příčiny a vztahy mezi nimi, předvídat a ovlivňovat je zejména v souvislosti s řešením praktických problémů, zdůvodňovat vyvozené závěry.

Při výuce se klade důraz na teoretické znalosti a motivaci k dalšímu studiu přírodovědných oborů. Seminář z chemie poskytuje žákům dostatek příležitostí k tomu, aby pochopili, že bez základních znalostí chemických látek a jejich reakcí se dnes člověk neobejde téměř v žádné oblasti své činnosti, a aby poznali nezbytnost ochrany životního prostředí i vlastního zdraví.

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu Seminář z chemie (pdf)