Charakteristika předmětu RUJ

Obsahové vymezení předmětu

Vzdělávací obor Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk je součástí RVP pro gymnázia.

Ruský jazyk je předmět, který si žák vybírá z nabízených volitelných cizích jazyků v rámci oboru Další cizí jazyk. Jeho postupné osvojování rozšiřuje komunikační schopností žáka. Ten se připravuje na aktivní život v naší multikulturní společnosti, získává obecné i komunikativní jazykové kompetence k dorozumění v situacích osobního a pracovního života.

Výuka ruského jazyka rozšiřuje znalosti žáka o světě a jiných kulturách, vede ho k respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů.

Většina žáků s osvojováním ruského jazyka začíná, a proto se nedá stavět na jejich předchozích znalostech. Tomu jsou přizpůsobeny i obecné cíle, k nimž má výuka ruského jazyka vést.

Vzdělávání v ruském jazyce směřuje ke zvládnutí znaků ruské azbuky v jejich mluvené i písemné podobě tak, aby byli žáci schopni v tomto jazyce komunikovat o běžných tématech každodenního života. Cílem vzdělávání je dosažení úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Časové a organizační vymezení předmětu

S vyučovacím předmětem Další cizí jazyk začínají žáci v 1. ročníku. Ve všech čtyřech ročnících je stanovena dotace 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v jazykových učebnách či učebnách vybavených PC, popř. interaktivní tabulí.

Při výuce se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností. Velmi často je do výuky zařazována práce na PC a internetu. V používaných formách a metodách práce je preferováno kooperativní vyučování. Vyučující má na zřeteli odlišnosti žáků v různých individuálních a skupinových činnostech. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v běžných situacích každodenního života. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum. V rámci motivace prohlubuje vyučující další rozvíjení komunikačních dovedností žáků navazováním kontaktů s rusky mluvícími osobami zejména prostřednictvím internetu a osobními kontakty.

Výuka ruského jazyka souvisí kromě jiného s výukou dějepisu (historie země), zeměpisu (reálie) i základy společenských věd (ekonomické, politické, sociální a kulturní otázky).

Výchovné a vzdělávací strategie

Výuka ruského jazyka směřuje především k jeho praktickému používání jako komunikačního prostředku. Získávání praktických dovedností žáka je zaměřeno na 5 základních oblastí cizího jazyka – poslech, rozhovor, samostatný ústní projev, čtení, psaní. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v běžných situacích každodenního života. Vyučování ruského jazyka vede žáka k prohlubování jazykových kompetencí získaných na základní škole. Neustále se věnuje pozornost rozvoji učebních strategií žáků a jejich autonomního učení včetně sebehodnocení ( a to i s ohledem na jazykové portfolio).

Kompetence k učení:
• vedeme žáka k zodpovědnosti za své vzdělávání a za svoji budoucnost
• učíme žáka vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
• vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů a propojovat získané poznatky do širších celků
• při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace, učíme trpělivosti a schopnosti poučit se z vlastních chyb

Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky rozpoznat problém a objasnit jeho podstatu
• vytvářením modelových situací učíme žáky problém řešit, vytvářet hypotézy, navrhovat vlastní řešení
• podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
• při řešení problémů zařazujeme formu týmové práce

Kompetence komunikativní:
• vedeme žáka k pozitivní prezentaci a reprezentaci sebe sama i své školy na veřejnosti
• připravujeme žáky na komunikaci s jinými lidmi v různých situacích
• učíme žáky naslouchat druhým a vhodně reagovat
• podporujeme používání cizího jazyka ve spojení s výpočetní technikou

Kompetence sociální a personální:
• při týmové práci vedeme žáka k respektování schopností a potřeb ostatních členů kolektivu
• vedeme žáky ke spolupráci při stanovování a dosahování společných cílů
• rozvíjíme schopnost žáka zastávat při týmové práci různé role
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků

Kompetence občanská:
• vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem
• netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu

Kompetence k podnikavosti:
• motivujeme žáky k dosažení vybraného povolání
• na konkrétních příkladech upozorňujeme žáky na lepší možnosti uplatnění při zvládnutí vyučovaného jazyka
• vytváříme příjemné pracovní prostředí, měníme pracovní postupy a vedeme žáky k adaptaci na měnící se pracovní podmínky