EVV - nižší gymnázium

Obsahové vymezení

Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Pracuje se s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nástrojem poznávání i prožívání lidské existence. Při tvorbě, vnímání i interpretaci se vychází z aktuální zkušenosti žáků, která předpokládá uplatnění osobitých pocitů i prožitků, rozvijí myšlení, kreativitu, fantazii, intuici i invenci a vede k aktivnímu přístupu k realitě.
• Rozvíjení smyslové citlivosti (rozvíjí schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality, uvědomit si vliv zkušenosti při výběru a uplatnění prostředků pro vyjádření)
• Uplatnění subjektivity (vede k uvědomění a uplatnění vlastních zkušeností v tvorbě i interpretaci)
• Ověřování komunikačních účinků (umožňuje utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání možností pro vlastní tvorbu)

Cíle

Základním cílem předmětu je umožnit žákům jiné než čistě racionální poznávání světa. Jde především o osvojování světa prostřednictvím specifického estetického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto předmětu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti.

Ve tvořivých činnostech, které na nižším gymnáziu převažují, jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tvaru, barvy, linie, gest, mimiky apod. (kompozice, volby techniky, zvládnutí materiálu, použití a význam symbolů…) Uplatňuje se a rozvíjí vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazie, intuice a invence. K realizaci se nabízí tradiční i méně tradiční techniky často založené na experimentu. Současně se připomínají historické souvislosti a společenské kontexty, které umění ovlivňují. Inspirací k činnostem se stávají návštěvy výstav, poznávání regionu, ale i díla literární, multimediální apod.

Při hledání vztahů jednotlivých druhů umění se prostřednictvím projektů uplatňují různé výrazové prostředky jako hledání variant k řešení společně zvolených témat. Ve všech činnostech se klade důraz na rozvíjení dovedností, osobitost, originalitu, schopnost seberealizace a snahu hlouběji porozumět uměleckému dílu.

Časové a organizační vymezení předmětu

Výtvarná výchova se na nižším gymnáziu zařazuje do prvního až čtvrtého ročníku, a to v ročnících O1, O2 a O4 po dvou hodinách týdně a v ročníku O3 s týdenní hodinovou dotací, respektive 2 hodiny za čtrnáct dní. Výuka probíhá v ateliéru, tj. odborná učebna zatím částečně přizpůsobena požadavkům výuky (velké stoly k manipulaci s většími formáty zvláště pro projektové vyučování, malířské stojany, PC, televize, ale chybí vybavení pro práci s hlínou, sádrou). Několik hodin z výuky probíhá přímo ve výstavních sálech rakovnické galerie a muzea.

Vzdělávání v oblasti výtvarné výchovy na nižším stupni gymnázia je postaveno na praktické činnosti, soustřeďuje se na základy technik, zvládnutí materiálů a vytváření kreativního prostředí. Výklad je dílčí složkou a doplňují jej moderní učební pomůcky a názorné ukázky (umělecká díla z knih, galerie a konkrétní práce žáků). Komunikační schopnosti jsou prezentovány formou zápisů z výstav, referátem či prezentací.

Výchovné a vzdělávací strategie

Vzdělávání při výtvarné výchově směřuje k rozvíjení klíčových kompetencí:

Kompetence komunikativní
Učitel:
• představuje umění jako specifický způsob poznání
• vede žáka k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
• rozvíjí u žáka dovednost vést dialog nebo diskusi o uměleckém díle či o vlastní tvorbě
Žák:
• učí se s ohledem na své zkušenosti interpretovat umělecké dílo (znalosti historických souvislostí a kulturně sociálního zázemí)
• začíná zvládat a užívat výtvarnou terminologii
• aktivně naslouchá a zapojuje se do komunikace

Kompetence pracovní
Učitel:
• vytváří u žáků základní pracovní návyky
• vede žáky ke společnému hledání řešení daného problému
• nabízí možnosti, jak dospět k řešení (vhodné techniky, upozornění na časté chyby…)
Žák:
• rozvíjí své dovednosti a schopnosti
• snaží se o osobité vyjádření s možností experimentu
• hodnotí vlastní artefakty
• hledá způsoby tvůrčího vyjádření vlastních prožitků, představ, cítění a postojů
• rozvíjí tvůrčí potenciál (kreativita, fantazie, nápaditost, osobitost, smysl pro harmonii…)
• postupně si osvojuje dovednosti potřebné ke zvládnutí základů výtvarných technik
• průběžně získává zkušenosti s prací ve skupině
• aktivně se uplatňuje při práci na projektech

Kompetence k učení
Učitel:
• seznamuje se s vybranými uměleckými díly, vede ke vnímání uměleckých slohů a děl vzniklých v konkrétním historickém kontextu
• představuje umění jako specifický způsob poznání
Žák:
• učí se různým výtvarným technikám
• zvládá různé materiály
• poznává zákonitosti tvorby (umělecké i své)
• vyhledává a třídí informace, které využívá v tvůrčích činnostech i v praktickém životě

Kompetence sociální
Učitel:
• vyžaduje zdvořilé a slušné chování
• vede k toleranci
• pomocí projektů rozvijí žákovské schopnosti týmové spolupráce a vede k odpovědnosti za společné dílo
Žák:
• uvědomuje si sebe samého jako svobodného jedince a řeší možnosti osobitého vyjádření
• při kolektivních či projektových pracích řeší své optimální zapojení do skupiny (vůdčí osobnost, kreativita, prosazení názorů…)
• spoluvytváří vstřícné a podnětné prostředí pro tvorbu
• snaží se o respektování názorů ostatních

Kompetence osobnostní
Žák:
• kultivuje své projevy
• učí se při tvorbě zapojovat vůli, rozum i cit
• posiluje a pěstuje trpělivost, důslednost, soustředěnost, vnímavost a další volní a smyslové vlastnosti (pozorovací schopnost, barvocit…)


Kompetence k řešení problémů
Učitel:
• vede žáka ke kritickému myšlení jak při posuzování uměleckého díla tak při vlastní tvorbě
Žák:
• rozvíjí schopnost objevit i formulovat problém
• zvládá výběr vhodných technik s ohledem na své dovednosti
• poznatky dovede zobecnit i přenést na konkrétní umělecké dílo
• učí se zdůvodňovat své postoje a logicky třídit argumentaci
• hledá vhodné způsoby vyjádření, při kterých uplatňuje osobité vidění světa, fantazii, cit i myšlení

Kompetence občanské
Učitel:
• vede žáka k tolerantnímu přístupu k odlišným kulturním hodnotám současnosti a minulosti
Žák:
• respektuje a chrání tradice i historické a kulturní dědictví své země
• aktivně se zapojuje do kulturního dění školy (spoluvytváření kulturního prostředí školy, práce na projektech, účast na výstavách apod.)