Nabídka maturitních předmětů 2021/2022

V souladu s ustanovením §77 a §78 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou zveřejňuje ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nabídku povinných a nepovinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu, hodnoceny jsou pouze slovně „uspěl“ nebo „neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

2 povinné zkoušky

Forma zkoušky: písemný didaktický test
• český jazyk
• cizí jazyk nebo matematika

o anglický jazyk
o francouzský jazyk
o německý jazyk
o ruský jazyk
o španělský jazyk

max. 2 nepovinné zkoušky

Forma zkoušky: písemný didaktický test
• cizí jazyk, který je ve škole vyučován a z něhož nekoná povinnou zkoušku

o anglický jazyk
o francouzský jazyk
o německý jazyk
o ruský jazyk
o španělský jazyk

• matematika, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku
• matematika rozšiřující

Didaktické testy se budou konat v období od 2. května do 5. května 2022.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a dalších 2 povinných zkoušek.

Povinné zkoušky navazující na didaktický test ve společné části

Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška před zkušební komisí – 15 minut příprava + 15 minut zkoušení
• český jazyk
• cizí jazyk

o anglický jazyk
o německý jazyk
o francouzský jazyk
o ruský jazyk
o španělský jazyk

2 povinně volitelné zkoušky

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí – 15 minut příprava + 15 minut zkoušení
• cizí jazyk, z něhož student nekoná didaktický test ve společné části

o anglický jazyk
o německý jazyk
o francouzský jazyk
o ruský jazyk
o španělský jazyk

• základy společenských věd
• dějepis
• zeměpis
• matematika
• fyzika
• chemie
• biologie
• informatika a informační a komunikační technologie (doba přípravy na zkoušku 30 minut)

max. 2 nepovinné zkoušky

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí – 15 minut příprava + 15 minut zkoušení
• cizí jazyk, z něhož student nekoná didaktický test ve společné části

o anglický jazyk
o německý jazyk
o francouzský jazyk
o ruský jazyk
o španělský jazyk

• základy společenských věd
• dějepis
• zeměpis
• matematika
• fyzika
• chemie
• biologie
• informatika a informační a komunikační technologie

Tematické okruhy maturitních otázek, seznamy četby a další informace jsou ke stažení na www.gzw.cz, nebo k nahlédnutí na interaktivním panelu.
V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění, o bližším ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, lze zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e) nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (v souladu se školským zákonem).
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději 31. 3. 2022 pro jarní termín a do 30. 6. 2022 pro podzimní termín. Součástí žádosti je vždy doklad a úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Výběr zkoušek (společné i profilové části), tj. vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce v jarním termínu, odevzdají studenti třídnímu učiteli nejpozději do 1.12.2021 (přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu pak do 25. 6. 2022).

V Rakovníku 29. 9. 2021

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy