Nabídka maturitních předmětů 2022/2023

Nabídka maturitních předmětů pro školní rok 2022 / 2023

V souladu s ustanovením §77 a §78 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou zveřejňuje ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nabídku povinných a nepovinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023.

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy

2 povinné zkoušky

 • český jazyk
 • cizí jazyk nebo matematika
  o anglický jazyk
  o německý jazyk
  o ruský jazyk
  o španělský jazyk

max. 2 nepovinné zkoušky

 • cizí jazyk, který je ve škole vyučován a z něhož student nekoná povinnou zkoušku
  o anglický jazyk
  o německý jazyk
  o ruský jazyk
  o španělský jazyk
 • matematika, pokud z ní student nekoná povinnou zkoušku
 • matematika rozšiřující

Didaktické testy se budou konat v období od 2. května do 5. května 2023.

Profilová část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky navazující na didaktický test ve společné části
(písemná práce a ústní zkouška)

 • český jazyk
 • cizí jazyk (lze nahradit certifikátem)
  o anglický jazyk
  o německý jazyk
  o francouzský jazyk
  o ruský jazyk
  o španělský jazyk

2 povinně volitelné ústní zkoušky

 • cizí jazyk, z něhož student nekoná didaktický test ve společné části (lze nahradit certifikátem)
  o anglický jazyk
  o německý jazyk
  o francouzský jazyk
  o ruský jazyk
  o španělský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a informační a komunikační technologie (doba přípravy na zkoušku 30 minut)

max. 2 nepovinné ústní zkoušky z předmětů, které si student nevybral jako povinně volitelné

 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy.

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023.