ZMP - nižší gymnázium

Časové, obsahové a organizační vymezení předmětu

1. ročník 2 hod.týdně
2. ročník 1 hod.týdně
3. ročník 2 hod.týdně
4. ročník 2 hod. týdně

V předmětu žáci dosahují výstupů vymezených v RVP gymnaziálního vzdělávání ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Předmět pokrývá vzdělávací obor Zeměpis. Jako předmět obsahuje informace jak přírodovědné tak i společenského charakteru. Mezipředmětové vztahy je možné hledat v rámci dějepisu, občanské výchovy, biologie, chemie , fyziky, matematiky.
Z průřezových témat zařazujeme tato: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a enviromentální výchova.

Žák je veden k tomu, aby
• chápal, že je třeba získat dostatečné množství znalostí
• dokázal využívat map, mapových náčrtů, fotografií
• orientoval se ve zdrojích informací a kriticky je zpracovával
• chránil přírodu a životní prostředí
• chápal historicko-politické-geografické podmínky

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení
• má pozitivní vztah k učení, poznává smysl a cíl učení
• samostatně pozoruje a experimentuje získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• operuje s obecně užívanými termíny, posoudí vlastní pokrok, určí problémy bránící učení a plánuje, jak by mohl své učení zdokonalit

Kompetence k řešení problémů
• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení logické postupy
• vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti

Kompetence komunikativní
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k soužití a spolupráci s ostatními lidmi
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
• využívá informační a komunikační prostředky pro účinnou, kvalitní komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální
• účinně spolupracuje ve skupině,podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ní požádá

Kompetence občanské
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí