Charakteristika DEJ - vyšší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Dějepis je řazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Dějepis RVP pro gymnázia. Vychází také z některých tématických okruhů Průřezových témat (upřesněno v učebních plánech jednotlivých ročníků).
Dějepis nás učí, že minulost není jen uplynulým časem,ale je stále součástí přítomnosti i budoucnosti. Porozumět současnosti není možné bez poznání minulosti.
Prostřednictvím historie poznáváme příčiny a důsledky jevů, procesů, myšlenek a tradic, které se projevují v každodenní realitě kolem nás.
Historie nás vede k osobní zodpovědnosti za sebe i za společnost, k utváření hodnotového systému (kladné vzory v protikladu s negativními jevy), k rozvoji demokratického smýšlení a učí nás vnímat a poznávat kulturní dědictví našich předků.
Úkolem dějepisného vzdělávání je kultivace historického vědomí žáků, hledání a nalézání vazeb a vztahů mezi historickými fakty, jejich vysvětlování, na jehož základě mohou žáci pochopit procesy ve společnosti a zaujmout k jim stanovisko.

Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět dějepis má časovou dotaci dvě hodiny týdně ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého gymnázia, je většinou vyučován v učebně dějepisu. Ve 3. a 4. ročníku (septimě, oktávě) si mohou žáci vybrat volitelný předmět-historický seminář. Obsah dějepisného učiva je uspořádán chronologicky. Výuka probíhá nejen ve třídě, ale i v počítačových učebnách, v knihovně, studovně a v různých kulturních zařízeních. Hlavní formou výuky je výklad doprovázený dalšími metodami a formami práce (skupinová práce, samostatná práce, výukové programy, přednášky, diskuse, besedy, projekty…) k dosažení cílů vzdělávání.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k řešení problémů:
• přemýšlíme o příčinách vzniku dějinných situací, odhadujeme možné způsoby jejich řešení za využití nastudovaného učiva, životních zkušeností a vlastního logického úsudku
• učíme žáky porovnávat své názory s názory ostatních, v diskusi je obhajovat a přijímat názory lépe odůvodněné

Kompetence k učení:
• rozvíjíme schopnost číst s porozuměním jak verbální tak ikonické texty
• správně využíváme termínů, jak obecných tak zejména specifických pro dějepis
• porovnáváme informace z různých zdrojů a tím dosahujeme objektivnější pohled na minulost
• využíváme poznatky z jiných předmětů a z reálného života k doplnění a lepšímu pochopení souvislosti
• získáváme vztah k historickým informacím, aby se staly motivem pro další vzdělávání v běžném životě

Kompetence komunikativní:
• vyjadřujeme se výstižně, souvisle a kultivovaně
• formulujeme a vyjadřujeme myšlenky a názory své i jiných
• umíme naslouchat
• učíme se využívat k získávání poznatků i moderní komunikační prostředky a technologie

Kompetence sociální a personální:
• chápeme význam spolupráce mezi lidmi tím, že i na příkladech z historie posoudíme její výhody a porovnáme s dopady, kdy jsou mezilidské vztahy vážně narušeny a vedou ke konfliktům
• máme schopnost rozpoznávat myšlenky a činy, které do společnosti zasévají nenávist a zlobu
• jsme schopni na základě historických zkušeností vést diskusi k jejich potlačení
• utváříme a rozvíjíme hodnotový systém

Kompetence občanské:
• vnímáme skutečnost, že uspořádat spravedlivě společnost je nesnadné a přemýšlíme o kladech a záporech různých historických forem soužití lidí
• odmítáme útlak a hrubé zacházení, chápeme povinnost postavit se proti násilí
• máme úctu ke kulturnímu i historickému dědictví, umíme vnímat i posuzovat umělecká díla, chápeme jejich hodnoty
• vnímáme situace, kterými člověk zasahuje a ovlivňuje životní prostředí, přemýšlíme a diskutujeme o kladech i záporech zásahu