Charakteristika předmětu ZMP

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Geografie a částečně Geologie. Předmět Zeměpis má v rámci gymnaziálního vzdělání mnoho funkcí, za jednu z nejdůležitějších lze považovat integrační funkci geografie.Ve své podstatě Zeměpis spojuje základní poznatky z řady přírodních,společenských a technických věd,zároveň  také z oblasti kultury.

V této rozmanitosti lze pak snadno využívat mnoho vazeb k různým jiným vědním oborům či vyučovacím předmětům,které z nich vycházejí.V oblasti matematické geografie jsou to vazby na astronomii a fyziku, u fyzické geografie na geologii, hydrologii,klimatologii,chemii a biologii.V socioekonomické geografii jsou to vazby na demografii a historii a v politické geografii na politologii.

Komplexní geografické poznání reality napomáhá u žáka postupně vytvářet celkový postoj ke světu,názory na jeho vznik a vývoj. Velice úzkou vazbu má předmět zeměpis na kartografii.Silné vazby má zeměpis k dalším studijním předmětům s výraznou integrační funkcí,a to k předmětům občanský a společenskovědní základ a historie. Do vyučovacího předmětu zeměpis jsou začleněna tato průřezová témata:

  • Osobní a sociální výchova
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova

Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět se realizuje ve všech ročnících .čtyřletého studia a vyššího stupně osmiletého studia,

tj.ve třídách C1, C2  C3, C4, O5 ,O6 ,O7 ,O8.

Předmět má tuto časovou dotaci:

1. ročník - 2 hodiny týdně

2. ročník -2 hodiny týdně

3. ročník - 1 hodina týdně

4. ročník - 1 hodina týdně

 

Výuka probíhá v zeměpisné pracovně,vybavené audio technikou a počítačem,ve třídě s interaktivní tabulí,v knihovně a dalších prostorách školy. Hlavní formou výuky je výklad doprovázený efektivními metodami a formami práce.

  • samostatná práce
  • skupinová práce
  • výukové programy
  • diskuze
  • referáty

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:
Učitel:
• vybízí žáky k využívání učebních pomůcek: atlas, mapa, globus, pro získávání a ověřování geografických informací
• seznamuje žáky s prameny geografických informací - časopisy s geografickou tematikou (National Geografic, Lidé a Země, Geografické rozhledy)
• zadává žákům témata na krátké referáty, při jejich zpracování a prezentaci se žáci učí získané informace vyhledávat, třídit a přiměřeně hodnotit
• pracuje se žáky tak, aby samostatně nebo skupinově dokázali vyhledávat informace z různých zdrojů dat (statistické prameny, různé druhy textů encyklopedie slovníky, grafy, fotografie, obrázky a schémata)

Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• pracuje se žáky tak, aby samostatně nebo skupinově navrhovali postupy, taktiky k řešení daného problému s využitím odborné literatury. Problémy mohou být regionálního, ale i globálního charakteru, mohou být reálné v prostoru a čase, ale i modelové a smyšlené
• v rámci exkurzí a geografického terénního vyučování, směřuje žáky podle poznaných jevů k aplikaci teoretických poznatků do praxe

Kompetence komunikativní:
Učitel:
• formou diskuze na dané téma vede žáky ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor, vhodně argumentovat, vyslechnout názory ostatních a vést dialog
• hodnotí projev a vystupování žáka v rámci diskuzí, zkoušení nebo příspěvků v podobě aktualit nebo zajímavostí s geografickou tématikou

Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• vybízí žáky ke sledování aktuálního dění ve světě
• zadává projekty nebo problémové úkoly, při jejich zpracování se žáci učí samostatnosti i spolupráci

Kompetence občanské:
Učitel:
• vytváří během roku a při konkrétních souvisejících událostech školní projekty nebo panelové diskuze na téma: Jak předcházet nebezpečí živelných pohrom (tsunami, hurikány, záplavy)
• organizuje geografické exkurze, přednášky a přednášky