Seminář ze zeměpisu

Hlavním cílem volitelného předmětu ze zeměpisu je úměrně prohloubit vědomosti žáků gymnázia ze základů geografie osvojených v 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku a 4.ročníku studia a doplnit je o praktické dovednosti nutné pro zvládnutí základních metod používaných v geografii.

Seminář je organizován v týdenních dvouhodinových blocích.

Výchovné a vzdělávací strategie

1. Seminární forma výuky, která je zakotvena v názvu předmětu, znamená v praxi základní způsoby a formy práce.
2. Osvojování nových poznatků na základě výkladu učitele, studia učebnice a diskuze problémům a k praktickému významu určitého tématu.
3. Samostatné studium literatury a statistických podkladů formou mimoškolní činnosti. Vyhledávání podkladů a spolupráce s vybranými institucemi.
4. Cvičení zaměřená na řešení praktických úloh. Zpracování výpočtů, výstupů, schémat, grafů a mapek.
5. Terénní práce a exkurze.
6. Seminární hodiny, v nichž žáci referují o dílčích výsledcích studia a řešení úkolů.
7. Seminární práce.

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu Seminář ze zeměpisu (pdf)