NEJ - nižší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Němčina jako další cizí jazyk je směřována k dosažení úrovní A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který byl vytvořen a schválen Radou Evropy a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk RVP ZV.

Úroveň A1 je definována:
Uživatel rozumí každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět každodenním potřebám. Umí tyto fráze a výrazy používat.
Umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní a na podobné otázky dovede odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví – li partner/ka pomalu a zřetelně a je-li ochoten mu / jí pomoci.

Výuka je zaměřena na komunikativní dovednosti žáků v oblasti poslechu, čtení, konverzace, souvislého mluveného projevu a psaní. Gramatika je prostředkem ke zvládnutí komunikativních schopností. Žáci jsou vedeni ke zvládnutí komunikace s cizince v oblasti základních běžných situacích v oblastech komunikačních témat, jako jsou rodina, škola, koníčky.

Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět má následující týdenní časovou dotaci:
1. ročník (O1) - 2 hodiny
2. ročník (O2) - 3 hodiny
3. ročník (O3) - 3 hodiny
4. ročník (O4) - 3 hodiny
V ročnících s tříhodinovou dotaci je jedna hodina týdně zaměřena na konverzaci.

Výuka probíhá ve skupinách dělených tříd. V rámci možností se vyučuje v jazykových laboratořích, dále v ostatní hodiny probíhají v ostatních učebnách školy. V hodinách je využíváno i metod e-learningu, žáci pracují v počítačových učebnách školy a v učebnách vybavených interaktivními tabulemi. V těchto učebnách je do výuky také zařazován internet.
Výuka probíhá také formou žákovských výměn, poznávacích exkurzí, kulturních představení, apod.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
• učitel vede žáky k efektivnímu získávání informací z různých zdrojů
• učitel motivuje žáky k učení cizímu jazyku – potřeba komunikace při cestování, sledování zahraničních médií
• učitel využívá znalostí mezinárodních slov a anglikanizmů
• učitel vede žáky k systematizaci učiva, k odvozování zákonitostí
• učitel vede žáky k práci s portfoliem – sebehodnocení žáků
• učitel rozvíjí všechny jazykové dovednosti žáků – poslech, čtení, ústní a písemný projev

Kompetence k řešení problémů
• učitel vede žáka k uplatňování získaných dovedností při řešení problémů
• učitel pomáhá žákovi aplikovat různé postupy získané při různých činnostech
• učitel motivuje žáka k uplatňování intuice, fantazie, improvizace

Kompetence komunikativní
• učitel pomáhá žákovi formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partnerka/ka rozuměl/a – nácvikem struktury mluvených a písemných projevů
• učitel vede žáka k porozumění sdělení v cizím jazyce, k reakci a k nonverbální komunikaci
• učitel vede žáka k využití přízvuku, intonace, melodie věty

Kompetence sociální a personální
• učitel u žáků podporuje sebevědomé vystupování, vybízí studenty k aktivní diskuzi a k hájení si svého stanoviska
• učitel vede žáka k týmové práci a k vyjádření vlastního a respektování cizího názoru

Kompetence občanské
• učitel rozvíjí v žákovi toleranci odlišnosti (náboženské, rasové aj.), schopnost empatie a dodržování pravidel slušnosti v dané zemi
• učitel vybízí žáky k zamyšlení a pozitivnímu vnímání jiných kulturních, etnických a duševních hodnot lidí, žijících v odlišném jazykovém prostředí při poznávacích zájezdech, exkurzích, projektech nebo sledování filmových či divadelních představeních

Kompetence pracovní
• učitel vede žáky k plnění povinností a závazků, dodržování vymezených pravidel a schopnost adaptovat se na změněné nové pracovní podmínky – např. plnění pravidel při výjezdech žáků na výměnné pobyty, semináře, exkurze
• učitel vede žáka k formování pracovních návyků, organizaci práce, k orientaci v učebnici, k vyhledávání informací, k práci se slovníkem, k účelnému využití vědomostí a dovedností z jiných předmětů pro oblast jazyka a komunikace