Charakteristika EVV

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Estetická výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura – výtvarný obor RVP pro gymnázia.
Estetická výtvarná výchova má komplexní charakter a je rozdělena do tří složek: obrazové znakové systémy, znakové systémy výtvarného umění a umělecká tvorba a komunikace.Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. Cílem je nadále rozvíjet smyslovou citlivost, pochopit a interpretovat umělecké dílo s ohledem na věk a subjektivitu, orientovat se v zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu a experimentálně pracovat s vizuálně obraznými prostředky. Inspirací k praktickým činnostem se stávají návštěvy výstav, literární a multimediální díla. Prostřednictvím projektů se uplatňují různé výrazové prostředky a techniky jako subjektivní cesta k řešení dílčích témat. Ve všech činnost se klade důraz na rozvoj dovedností a komunikačních schopností, na individualitu, seberealizační přístup i na snahu hlouběji proniknout k uměleckému dílu.
Estetická výtvarná výchova se v mnohém prolíná s dalšími vyučovacími předměty (dějepis, český jazyk a literatura, společenské vědy, informatika a komunikační technologie, hudba, cizí jazyky).

Časové a organizační vymezení předmětu

Estetická výtvarná výchova se zařazuje do prvního a druhého ročníku čtyřletého studia a do kvinty a sexty osmiletého studia v rozsahu dvou hodin týdně. Studenti čtyřletého studia mají možnost volby mezi výtvarným a hudebním oborem, studenti osmiletého studia pokračují v již zvoleném oboru z nižšího gymnázia.
C1 a O5 – 2 hodiny týdně
C2 a O6 – 2 hodiny týdně
Výuka probíhá v ateliéru, tj.odborná učebna zatím částečně přizpůsobená požadavků výuky (velké stoly k manipulaci s většími formáty a ke kolektivní práci, malířské stojany, televize, PC, ale chybí stavebně doplnit prostor i vybavení pro práci s hlínou a sádrou, interaktivní tabule, připojení PC na síť apod. Několik hodin v každém klasifikačním období probíhá výuka přímo ve výstavních sálech rakovnické galerie a muzea.
Hlavní formou výuky je výklad prostřídaný s praktickou výtvarnou činností. Doplněním jsou další efektivní formy práce: referáty, besedy, diskuse, skupinová tvorba, fotografie, práce v galerii, projektová a instalační činnost, návštěvy výstav i zapojení se do výtvarných a fotografických do soutěží.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:
• sám si plánuje a organizuje činnost v časovém rámci, se kterým je včas seznámen
• vlastní aktivní tvůrčí činnost využívá jako prostředek k seberealizaci a pro osobní rozvoj
• sám aktivně vyhledává zdroje informací (knihovna,studovna, internet, výstavy...)
• kriticky přistupuje ke zdrojům informací (referáty, zápisy s výstav), které tvořivě zpracovává
• učí se jednotlivým výtvarným technikám a při vlastní výtvarné činnosti k nim přistupuje tvůrčím způsobem
• poznává zákonitosti tvorby a snaží se jich využít při interpretaci uměleckých děl

Kompetence k řešení problémů:
• ve vlastní tvůrčí práci se učí objevit a pojmenovat problém
• navrhuje postupy řešení problému
• na cílených úkolech (např. při interpretaci uměleckého díla) se učí toleranci a mnohapohledovosti
• dokáže vnímavě pozorovat, snaží se vcítit i racionálně zhodnotit
• poznatky dovede zobecnit a přenést na konkrétní dílo
• při diskusi k problému se snaží naslouchat, zdůvodňovat své řešení a vhodně argumentovat
• hledá vhodné způsoby vyjádření, při kterých uplatňuje svou individualitu (osobité vidění světa, fantazii, cit i rozum

Kompetence komunikativní:
• snaží s ohledem na své zkušenosti interpretovat umělecké dílo (využívá znalost historických souvislostí a kulturně sociálního zázemí)
• využívá dostupné prostředky verbální komunikace (řečnické otázky, vzbuzení zájmu ukázkami a obrazovým materiálem, zdůraznění klíčových míst...)
• při vlastní tvůrčí výtvarné komunikaci pracuje se symbolickým i grafickým vyjádřením, orientuje se v psychologickém účinku barvy
• efektivně využívá moderní informační technologie, např. pro přípravu referátů a či při řešení projektů (internet, prezentace, interaktivní tabule)
• smysluplně užívá výtvarnou terminologii
• aktivně naslouchá a zapojuje se do komunikace

Kompetence sociální a personální:
• chová se zdvořile a slušně
• snaží se vystupovat tolerantně, připouští odlišné názory, nebrání se diskusi
• zapojuje se do kolektivní a skupinové práce, řeší své optimální zapojení do pracovního týmu (vůdčí role, kreativita, míra prosazení názorů...)
• přebírá odpovědnost za společné dílo
• spoluvytváří vstřícné a podnětné prostředí pro tvůrčí práci i výuku
• akceptuje individuální přístup k žákům
• je schopen sebereflexe, v případě potřeby koriguje své jednání i chování
• snaží se dospět k vlastnímu úsudku a prezentovat ho

Kompetence občanské:
• respektuje odlišnosti (intelektové, sociální, národnostní, etnické...)
• zapojuje se do kulturního a společenského dění (návštěvy výstav, galerie, soutěže apod.)
• vnímá a akceptuje kulturní dědictví, uvědomuje si tradice a respektuje je
• aktivně se zapojuje do kulturního prostředí školy (práce na projektech, účast na výstavách, spolupráce při instalaci...)
• respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
• přistupuje odpovědně k plnění svých povinností (požadované práce odevzdává v termínu, dodržuje stanovená pravidla, respektuje ostatní)

Kompetence k podnikavosti:
• vědomě rozvíjí své schopnosti
• pracuje podle svých možností tvořivě a je schopen vyvinout i vlastní iniciativu
• je veden k dokončení zahájených aktivit se snahou o motivaci k úspěchu
• dokáže ocenit úspěch jiných
• snaží se v rámci skupiny prezentovat (např. svou tvůrčí práci, referát, projekt apod.)
• svou práci dokáže kriticky hodnotit