DEJ - nižší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV.
Úkolem dějepisného vzdělávání je kultivace historického vědomí žáků, hledání a nalézání vazeb a vztahů mezi historickými fakty, jejich vysvětlování, na jehož základě žáci mohou pochopit procesy ve společnosti a zaujmout k nim stanovisko.
Těžiště dějepisného vyučování spočívá v pochopení vztahů, vazeb, souvislostí a procesů, nikoli v množství osvojených faktů. (Fakta mají charakter jedinečného. Jednání lidí, vztahy a vazby mezi nimi, procesy, které svým jednáním lidé vyvolávají a které je svými důsledky zpětně ovlivňují, jsou opakovatelné-ony tedy při správném pochopení mohou být zdrojem poučení z dějin. Dějepis nemůže být vyučován bez faktů; fakta mají charakter stavebních kamenů. Jejich osvojení má význam nejen informační, ale i argumentační.)
Každý fakt prezentovaný ve výuce musí mít své opodstatnění.

Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět dějepis má časovou dotaci 2 hodiny týdně ve všech ročnících, většinou je vyučován v učebně dějepisu. Obsah dějepisného učiva je uspořádán chronologicky. Výuka probíhá ve třídě, v počítačových učebnách, v knihovně, studovně a v různých kulturních vzdělávacích zařízeních. Hlavní formou výuky je výklad doprovázený dalšími efektivními metodami a formami práce (skupinová práce, samostatná práce, výukové programy, přednášky, diskuse, besedy, projekty…) k dosažení cílů vzdělávání.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Klíčové kompetence nejsou rozvíjeny izolovaně, ale vždy ve vzájemném logickém propojení a ve vazbách s oborovými kompetencemi.

Kompetence k řešení problémů
• je schopný v diskusi své názory obhajovat a přijímat názory lépe odůvodněné
• vnímáme problémy dějinných situací
• přemýšlíme o příčinách jejich vzniku, odhadujeme možné způsoby jejich řešení za využití nastudovaného učiva, životních zkušeností a vlastního logického úsudku
• učíme žáky porovnávat své názory s názory ostatních, v diskusi je obhajovat a přijímat názory lépe odůvodněné

Kompetence k učení
• rozvíjíme schopnost číst s porozuměním jak verbální tak ikonické texty
• dovedeme objasňovat nové a nejasné pojmy s využitím slovníku a dalších informačních zdrojů
• správně využíváme termínů, jak obecných tak zejména specifických pro dějepis
• využíváme informace z časové osy a historických map k vytváření časových a prostorových představ
• porovnáváme informace z různých zdrojů a tím dosahuje objektivnější pohled na minulost
• využíváme poznatky z jiných předmětů a z reálného života k doplnění a lepšímu pochopení souvislostí
• poznáváme smysl získávání dějepisných poznatků k jejich možnému využití v životě
• jsme schopni objektivně posoudit úroveň svých dosažených výsledků, určit, co činí obtíže, navrhnout možnou cestu ke zdokonalení
• získáváme vztah k historickým informacím, aby se staly motivem pro další vzdělávání v běžném životě

Kompetence komunikativní
• vyjadřujeme se výstižně, souvisle a kultivovaně
• formulujeme a vyjadřuje myšlenky a názory své i jiných
• máme schopnost obhajovat vlastní názor a argumentovat
• umíme naslouchat
• učíme se využívat k získávání poznatků i moderní komunikační prostředky a technologie

Kompetence sociální a personální
• spolupracujeme ve skupině při plnění úkolů
• chápeme význam spolupráce mezi lidmi tím, že i na příkladech z historie posoudíme její výhody a porovnáme s dopady, kdy jsou mezilidské vztahy vážně narušeny a vedou ke konfliktům
• máme schopnost rozpoznávat myšlenky a činy, které do společnosti zasévají nenávist a zlobu, jsme schopni na základě historických zkušeností vést diskusi k jejich potlačení
• utváříme a rozvíjíme hodnotový systém

Kompetence občanské
• vnímáme skutečnosti, že uspořádat spravedlivě společnost je nesnadné, přemýšlíme o kladech a záporech různých historických forem soužití lidí
• odmítáme útlak a hrubé zacházení, chápeme povinnost postavit se proti násilí
• máme úctu ke kulturnímu i historickému dědictví, umíme vnímat i posuzovat umělecká díla, chápeme jejich hodnoty
• vnímáme situace, kterými člověk zasahuje a ovlivňujeme životní prostředí, přemýšlíme a diskutujeme o kladech i záporech zásahů lidí do přírody

Kompetence pracovní
• chápeme, že základním předpokladem úspěšného uplatnění je kvalitní vzdělání, známe konkrétní příklady ze života minulých generací, ze kterých tato skutečnost vyplývá
• vnímáme skutečnost, že rozvoj hospodářských aktivit byl vždy důležitým prvkem pro úspěšný rozvoj společenství lidí