Charakteristika CJL - nižší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Český jazyk a literatura má komplexní charakter a je rozdělena do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Dovednosti získané v předmětu jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko–kulturní vývoj lidské společnosti. Žáci se učí komunikovat v různých situacích a orientovat se při vnímání okolního světa i sebe sama.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Uplatňují se a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se stává nejen nástrojem získávání informací, ale i předmětem poznávání.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Rozvíjí emocionální zrání žáků, utváří čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu.

Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět se vyučuje v 1.- 4. roč. osmiletého gymnázia, tj. ve třídách O1, O2, O3, O4 s dotací 4 hodiny týdně v každém ročníku. Výuka probíhá ve třídě, v počítačových učebnách, ve třídě s interaktivní tabulí, v knihovně, studovně a v různých kulturních vzdělávacích zařízeních.
Hlavní formou výuky je výklad doprovázený dalšími efektivními metodami a formami práce (skupinová práce, samostatná práce, výukové programy, práce s chybou, diskuse, rozhovory, besedy, práce s textem, projekty…) k dosažení cílů vzdělávání.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení
• klademe důraz na pozitivní motivaci žáka
• předkládáme dostatek vhodných informačních zdrojů z učebnic a pracovních textů
• zařazujeme práci z jazykovými příručkami a slovníky, encyklopediemi, tabulemi gramatických přehledů
• věnujeme se dovednosti autokorekce chyb
• pracujeme s audiovizuální technikou

Kompetence komunikativní
• vedeme žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, souvislému a kultivovanému písemnému projevu
• zařazujeme řečnická cvičení a slohové práce na dané téma
• využíváme informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem

Kompetence k řešení problémů
• motivujeme žáka k samostatnému řešení problémů a jejich aplikaci na nové problémové situace
• zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (četba, samostudium)
• klademe důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu
• vedeme žáky k porovnání jevů, zjištěných shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění

Kompetence sociální a personální
• vybízíme ke vzájemnému poznávání se ve třídě, rozvíjíme pozornost vůči odlišnostem a vzájemné toleranci
• posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
• vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky
• uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení

Kompetence občanské
• respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
• zapojujeme aktivně žáky do kulturního a společenského dění, organizujeme jim účast v soutěžích
• podporujeme u žáků pozitivní postoje k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a k ocenění našich tradic
• vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence pracovní
• rozvíjíme u žáků smysl pro plnění povinností a využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
• vedeme žáky k dodržování pravidel a bezpečné práci
• motivujeme žáky ke shromažďování materiálů a k samostatné práci