Seminář z biologie

Náplň semináře

Předmět Seminář z biologie doplňuje a rozšiřuje učivo, které se probírá v rámci povinné výuky.

Ve vyučování biologie mají žáci získat představu o podstatě života, o jeho rozmanitosti, seznámí se ze základy evoluce. Předmět vede k chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, důraz je kladen problémy související s ochranou životního prostředí.

Výuka je vedena tak, aby se žák seznámil s anatomickými a fyziologickými poměry vlastního těla, seznámil se s novými výzkumy v této oblasti a možnostmi léčby.

Vlastní výuka je realizována v učebně s dostupnou technikou, v odborné laboratoři. Část hodin probíhá přímo v terénu-exkurze, nebo se navštěvují odborná pracoviště – rtg oddělení, hematologické oddělení, čistička vod, skládka apod.

Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o přírodovědné předměty a mají v úmyslu studovat obory medicíny, farmacie, botaniky, zoologie, ekologie, biochemie, zemědělské obory, pedagogické obory v kombinaci s biologií.

3. ročník

Opěrná a pohybová soustava
Exkurze RTG oddělení
Onemocnění člověka
Praktická cvičení z biologie člověka
Histologie
Exkurze-biochemie, hematologie,
transfuzní stanice
Období lidského života
Ekologie
Pitva vybraných živočichů
Etologie
Terénní praktika

4. ročník

Botanika a zoologie
Genetika
Genetická onemocnění
Virová a bakteriální onemocnění
Názory na vznik a vývoj života
Fylogeneze orgánových soustav
Fylogeneze způsobů rozmnožování
Ochrana životního prostředí
Typy ekosystémů
Exkurze–skládka komunálních odpadů
Botanika
Léčivé a hospodářský významné rostliny
Exkurze SILO ZZN
Modelové testy k přijímacímu řízení na VŠ
Praktické určování
Maturita na nečisto
Exkurze na vybrané odborné pracoviště

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu BIS (pdf)