Charakteristika EVH

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Estetická hudební výchova vychází z Hudebního vzdělávacího oboru, který je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP pro gymnázia.
Vzdělávací cíle školního vzdělávacího plánu předmětu hudební výchova vycházejí z tradiční české hudebnosti, kterou kompetentním způsobem rozvíjejí v kontextu současného evropského kulturního prostoru. Předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu setkávání s hudbou, obohacuje estetické vnímání a prožívání světa. V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků směřuje zvláště k tomu, aby žáci kultivovali svůj vkus a rozvíjeli své hudební schopnosti, cítění a tvořivost.
Při výuce klademe důraz na upevňování a prohlubování hudebních schopností, pěvecké techniky, schopností sluchové analýzy, na základní orientaci v rytmicko-melodických strukturách, rozlišování slohotvorných znaků hudby jednotlivých období, vnímání souvislostí i přesahů mezi jednotlivými uměleckými obory, na diferencované vnímání hudebních a mimohudebních obsahů v proudu znějící hudby.

Časové a organizační vymezení předmětu

Hodinové týdenní dotace:
C1 a O5 2 hodiny týdně
C2 a O6 2 hodiny týdně
Hodiny Estetické hudební výchovy se vyučují ve specializované učebně HV, disponující příslušnou audiovizuální technikou a koncertním klavírem.

Výchovné a vzdělávací strategie

Nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích strategií, které se realizují v rámci předmětu hudební kultury, jsou i mimoškolní akce: výstavy, exkurze na veřejné generální zkoušky ČF, koncerty, samostatná vystoupení studentů, např. při literárních programech.
Výuka probíhá v kombinaci receptivních aktivit a tvořivých činností. Směřuje k utváření individuálního vkusu žáka v kontextu objektivních estetických měřítek a kulturních vývojových tendencí. Výuka klade důraz na rozvoj komunikace s využitím specifických možností hudebního jazyka.

Žáci mají prostor pro individuální konzultace s učitelem. Nadaní žáci se účastní soukromě doplňkové výuky v seminářích a intenzivních kurzech na ZUŠ. Výsledky činnosti a dovednosti nadaných žáků jsou prezentovány na koncertech a hudebně-výtvarných, hudebně-dramatických nebo hudebně-literárních akcích ve škole i mimo ni.

EHV vede k aktivnímu pěstování hudby (realizuje se formou skupinových aktivit), hlubšímu zájmu o obor, zdravému sebevědomí a odpovědnosti, přispívá k socializaci jedince ve skupině (kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence občanské). Nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů a estetických soudů (kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence občanské). Prosazuje a ukotvuje tradiční hodnoty evropských kulturních tradic a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kontexty; pomáhá v zasazování aktuálních kulturních trendů do širších historických, filozofických a společenských souvislostí (kompetence občanské a kompetence multikulturní).

Konkrétní výchovné a vzdělávací strategie respektují aktuální situaci (učitel, počet a zaměření žáků, probírané učivo, aktuální problémy…) a budou konkretizovány v tematických plánech na daný školní rok.