OBV - nižší gymnázium

Obsah předmětu

Předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a v dalších sociálních skupinách, s hospodářským životem, s činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.

Otevírá žákům cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání a jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací.

Předmět učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského chování a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jejich důsledky.

Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti jako platný občan.

V souladu se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce byl obor Svět práce zařazen do předmětu Občanská výchova. Tato vzdělávací oblast má žáka vést k seznámení se širokým spektrem pracovních činností a technologií, k získání základních pracovních dovedností a návyků, k organizaci a plánování práce, k vytrvalosti a soustavnosti při plnění pracovních úkolů, k tvořivosti a využití techniky při práci, k postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, k posouzení svých možností při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy, k sebepoznání a seberealizaci.

Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět má následující týdenní časovou dotaci:
1. ročník (01) - 2 hodiny
2. ročník (02) - 1 hodina
3. ročník (03) - 1 hodina
4. ročník (04) - 2 hodiny

Dotace pro Svět práce jsou dvě vyučovací hodiny, ve 3. a 4. ročníku po jedné hodině. (1 hod. Člověk a svět práce, 1 hod. disponibilní)
Výuka probíhá v kmenových třídách, vybavených videem, přehrávačem DVD a přehrávačem CD, podle možností ve třídách výpočetní techniky. Je doplněna návštěvami výstav, kulturních představení, naučných programů apod.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
Žák vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení.
Žák vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení a propojení je využívá v tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Žák uvádí a propojuje do souvislostí nově osvojené obecně užívané termíny, znaky a symboly, na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské, kulturní a přírodní jevy.
Žák posuzuje vlastní pokrok, určí překážky a problémy bránící učení, plánuje si, jak své učení zdokonalit, kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

Kompetence k řešení problémů
Žák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k variantám řešení problému, ověřuje správnost řešení problému a osvědčený postup aplikuje při řešení obdobných situací, své rozhodnutí při řešení problému je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, kriticky myslí.

Kompetence komunikativní
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, rozumí různým typům textů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a dalších informačních a komunikačních prostředků a vhodně a účelně je využívá ke své komunikaci s okolím.

Kompetence sociální a personální
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spolu s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.
Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské
Žák chápe základní principy, podle kterých jsou vytvořeny zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni.
Žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace, je schopen vcítit se do situace druhých lidí a pomoci jim, váží si jejich i svých hodnot, odmítá hrubé chování a uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, chová se zodpovědně v krizových situacích.
Žák respektuje a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Také respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti, chápe základní ekologické souvislosti a problémy.

Kompetence pracovní
Žák využívá své znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření.
Žák používá materiály, nástroje a vybavení bezpečně a účinně a s ohledem na ochranu zdraví svého i druhých, podle vymezených pravidel plní své pracovní závazky.