Společenskovědní seminář

3. ročník a septima

Vyučovací předmět Společenskovědní seminář navazuje na základní učivo předmětu Základy společenských věd a rozvíjí dva obory společenských věd – relogionistiku a etiku a etiketu. Cílem výuky je orientace ve světových náboženstvích, obraz o myšlení a filozofii zaniklých civilizací, ujasnění si místa víry v lidském životě v minulosti a současnosti, orientace v názorech na morálku a morální jednání v průběhu světových dějin a vývoje filozofického myšlení od pohledu nyní již zaniklých civilizací přes vztah morálky a náboženství až po její místo v současném lidském životě. Současně si žáci ujasňují pravidla společenského chování při všech formách společenského styku doma i v zahraničí.
Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, ujasňovat si pluralitu přístupů ke každodenní životní praxi, uvědomění si kontinuity tradičních hodnot světových civilizací. Současně jsou posilovány základní prvky tolerance a porozumění, podporuje se uvědomění si neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti i úcty k výtvorům lidského ducha všech generací.
Předmět se v mnohém setkává s dalšími vyučovacími předměty (dějepis, český jazyk a literatura, společenské vědy, zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky).

Společenskovědní seminář je zařazena do třetího ročníku čtyřletého studia a do septimy osmiletého studia v rozsahu dvou hodin týdně, vždy jako výběrový, volitelný předmět. Je tedy určena zájemcům o humanitní obory, zejména budoucím studentům religionistiky, filozofie, historie, žurnalistiky, sociologie, práv, pedagogiky, diplomacie a dalším zájemcům.

4. ročník a oktáva

Vyučovací předmět Společenskovědní seminář vychází ze vzdělávacího obsahu předmětu Základy společenských věd a je zaměřen na obor psychologie, sociologie a pedagogiky.
Cílem výuky je orientace v jednotlivých oborech psychologie, v psychologických směrech, v problematice zátěžových situací běžného života (stres, frustrace, deprese, syndrom vyhoření atd.), v dějinách psychologie a pedagogiky, v oboru speciální pedagogiky.
Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, ujasňovat si pluralitu přístupů ke každodenní životní praxi, uvědomění si kontinuity tradičních hodnot světových civilizací. Současně jsou posilovány základní prvky tolerance a porozumění, podporuje se uvědomění si neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti i úcty k výtvorům lidského ducha všech generací.
Předmět se v mnohém setkává s dalšími vyučovacími předměty (dějepis, český jazyk a literatura, společenské vědy, zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky).

Společenskovědní seminář je zařazen do čtvrtého ročníku čtyřletého studia a do oktávy osmiletého studia v rozsahu dvou hodin týdně, vždy jako výběrový, volitelný předmět. Je tedy určen zájemcům o humanitní obory, zejména budoucím studentům psychologie, filozofie, historie, žurnalistiky, sociologie, práv, pedagogiky, diplomacie a dalším zájemcům.

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu Společenskovědní seminář (pdf)