Soutěž v jazyce německém

DEUTSCHOLYMPIADE

Soutěž v německém jazyce pro žáky základních a středních škol každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Garancí soutěže je pověřen Národní institut pro další vzdělávání, který již tradičně organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem a die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) v Praze.

Německý jazyk je druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem v ČR. Mezi žáky základních a středních škol  převažuje sice zájem o angličtinu, ale oblíbenost němčiny stále přetrvává a po zavedení druhého povinného jazyka na základních školách počet zájemců o němčinu významně vzrostl. Podle statistických údajů MŠMT se němčinu na úrovni základních i středních škol učí kolem 160 tisíc žáků, proto je i účast v soutěži velmi vysoká.

Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.


Kategorie pro víceletá gymnázia jsou

  • Kategorie IB (prima a sekunda)
  • Kategorie IIB (tercie a kvarta)
  • Kategorie IIIA pro střední školy (1. až 3. ročník)
Do ústředního kola postupují jen ti nejlepší, tedy vítězové jednotlivých kategorií soutěže z každého kraje ČR. Na poroty, ve kterých jsou zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé německého jazyka, čeká každý rok velmi náročná práce. Hodnotí obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři slovní zásoby, schopnost argumentace, pohotovost reakce na vzniklou situaci a zvládnutí gramatických jevů. Soutěž v jazyce německém je koncipována jako soutěž konverzační. Hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku ke sdílení informací.

Příloha:
Organizační řád soutěží v cizích jazycích