ICT - vyšší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie RVP pro gymnázia.

Výuka informačních a komunikačních technologií vede žáky k dosažení vysoké úrovně informační gramotnosti pomocí dostupných prostředků ICT, umění se orientovat v různých oblastech ICT, tvořivě pracovat s informacemi, organizovat, posuzovat, chránit získané informace.

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.

Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Mediální výchova RVP pro gymnázia.

Časové a organizační vymezení předmětu

Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny.
Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny plně vybavené výpočetní technikou.
Žáci se zdokonalí v ovládání operačního systému počítače, naučí se systematicky používat základní kancelářské a komunikační programy.
Při vyhledávání informací v prostředí internetu budou žáci schopni ověřovat a vyhodnocovat informace z různých informačních zdrojů.
Žáci se naučí základy práce s bitmapovými a vektorovými editory. Při tvorbě dokumentů se budou řídit základními typografickými a estetickými pravidly. Naučí se základům publikování na www a zpracování videa.

Žák je veden k tomu, aby zejména
• sbíral a třídil informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu,
• aplikoval získané znalosti a dovednosti ve všech ostatních vzdělávacích předmětech, zejména při zpracovávání dokumentů.

Výchovné a vzdělávací strategie

• Učitel podněcuje žáky ke sběru informací a orientace ve zdrojích informací – kompetence k učení, kompetence komunikativní.
• Užívání výpočetní techniky – kompetence komunikativní, kompetence pracovní.
• Je kladen důraz na zpracování prezentací – kompetence pracovní, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů.
• Učitel klade důraz na význam výpočetní techniky a digitálních technologií ve všech oblastech života – kompetence k učení, kompetence sociální a personální.
• Žáci mohou zpracovat projekt s tématikou z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Téma zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují – kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů.
• V rámci projektu je kladen důraz na zpracování prezentací i u projektů s jinou než informačně-technologickou tématikou – kompetence pracovní, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů.