FRJ - vyšší gymnázium


Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Francouzský jazyk jako Další cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP pro gymnázia je zařazen do výuky v 1. až 4. ročníku čtyřletého gymnázia a s výukou v osmiletém gymnáziu se začíná od primy 01 do kvarty 04 a pokračuje od kvinty 05 do oktávy O8. Žák si volí z nabídky školy.

Vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně B1 po čtyřech letech studia podle Společného evropského rámce pro jazyky, kterou lze charakterizovat následovně:

Žák má dostačující vyjadřovací prostředky a odpovídající slovní zásobu k tomu, aby se domluvil a vyjadřoval, i když s určitou mírou zaváhání. Disponuje dostatečnými opisnými jazykovými prostředky v rámci tematických okruhů, jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální události. Žák komunikuje přiměřeně správně ve známých kontextech; všeobecně ovládá gramatiku dobře, ačkoliv vliv mateřského jazyka je postřehnutelný. Přiměřeně správně používá zásobu běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací. Při vyjádření složitější myšlenky nebo promluvy na neznámé téma se dopouští závažných chyb. Žák používá širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reaguje. Využívá nejběžnější vyjadřovací prostředky neutrálního funkčního stylu.

Časové vymezení předmětu

Výuka probíhá v rozdělené třídě, v každém ročníku se vyučují tři vyučovací hodiny týdně, v posledních dvou letech si žák může zvolit francouzskou konverzaci jako volitelný seminář. Výuka není rozdělena do jednotlivých ročníků z několika důvodů. Prvním důvodem je různá úroveň žáků ve čtyřletém gymnáziu (někteří jsou začátečníci, někteří na školu nastupují se znalostmi ze základní školy) a v osmiletém gymnáziu (žáci pokračují ve studiu, jsou na vyšší úrovni, mohou učivo probírat více do hloubky). Dalším důvodem jsou učebnice – každá je trochu jinak uspořádaná z hlediska obsahu. V každé ročníku bude vyučující na začátku školního roku zpracovávat tematický plán pro daný ročník, tyto plány budou na konci posledního ročníku shodné s tematickým plánem ŠVP. Totéž se týká také plnění kompetencí a průřezových témat.

Výuka probíhá s využitím doprovodných učebních materiálů, časopisů, slovníků, s audio a videonahrávkami, s internetem a dalšími obrazovými materiály.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:
Učitel:
• zadáváním samostatné práce (projektů) vede žáky k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů (učebnice, internet, literatura, mapa)
• dohlíží na soustavnou domácí přípravu, která směřuje k osvojení správných učebních návyků a k nezbytné fixaci slovní zásoby
• důsledným hodnocením práce žáků napomáhá rozvíjet jejich kritický postoj k vlastní práci
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• modeluje různé komunikační situace, v nichž se žák může v realitě ocitnout a podněcuje k využívání fantazie, intuice a představivosti při jejich řešení

Kompetence komunikativní:
Učitel:
• vybízí žáka k otevřenosti, k tomu, aby při slovním projevu dokázal odlišit podstatné informace od nepodstatných, aby své poznatky dokázal srozumitelně prezentovat a obhájit v diskuzi, aby rozpoznal situaci a zvolil pro ni nejvhodnější jazykové vyjádření
• nacvičuje s žáky vystupování před kolektivem nebo rodilým mluvčím

Kompetence sociální a interpersonální:
Učitel:
• zařazuje do vyučování týmovou práci, aby žáci respektovali schopnosti a potřeby ostatních členů kolektivu
• zadáváním skupinové práce podporuje aktivitu žáků, ochotu při řešení problémů a dobré vztahy v rámci kolektivu
• vede žáky k toleranci vůči názorům ostatních

Kompetence občanské:
Učitel:
• v písemných i ústních cvičeních podporuje zájem žáka o sledování dění ve třídě, škole, v místě bydliště a v celé společnosti
• vybízí žáky ke sledování aktuálního dění ve frankofonních zemích a přivádí je k porovnávání jednotlivých kultur

Kompetence k podnikavosti:
Učitel:
• využívá a seznamuje žáky s dostupnými informacemi o pracovních příležitostech