Charakteristika CJL - vyšší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura RVP pro gymnázia.
Český jazyk a literatura má komplexní charakter a je rozdělena do dvou složek: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. Dovednosti získané v předmětu jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Žáci se učí komunikovat v různých situacích a orientovat se při vnímání okolního světa i sebe sama.
Český jazyk a literatura má mnohé styčné body s jinými vyučovacími předměty ( zejména s dějepisem, společenskými vědami, uměním a výtvarnou komunikací, hudbou a cizími jazyky). Ve výuce plníme některé části průřezových témat (viz učební osnovy).

Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět se realizuje ve všech ročnících čtyřletého studia a vyššího stupně osmiletého studia, tj. ve třídách C1, C2, C3, C4; O5, O6, O7, O8.
Předmět má tuto časovou dotaci :
1.ročník – 3 hodiny týdně
2.ročník – 4 hodiny týdně
3.ročník – 4 hodiny týdně
4.ročník – 4 hodiny týdně
Výuka probíhá ve třídě, v počítačových učebnách, ve třídě s interaktivní tabulí, v knihovně, studovně a v různých kulturních vzdělávacích zařízeních.
Hlavní formou výuky je výklad doprovázený dalšími efektivními metodami a formami práce (samostatná práce, skupinová práce, výukové programy, diskuze, rozbory literárních děl, dramatizace, projekty, besedy, divadelní a filmová představení…)

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
• klademe důraz na pozitivní motivaci žáka
• předkládáme dostatek vhodných informačních zdrojů z učebnic a pracovních textů
• vedeme k samostatné práci
• vedeme žáky k tomu, aby při interpretaci liter. textů i při psaní slohových prací uplatňovali základní myšlenkové operace, fantazii a kreativitu
• zařazujeme práci s jazykovými příručkami a slovníky, encyklopediemi, gramatickými přehledy
• motivujeme, aby tvořivě využívali informace z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je hodnotili a třídili

Kompetence k řešení problémů
• motivujeme žáky k samostatnému řešení problémů a jeho aplikaci na nové problémové situace
• zadáváme cílené úkoly a rozbory textů s cílem samostatně zpracovaný text použít jako východisko pro argumentaci
• věnujeme se dovednosti autokorekce chyb
• zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (četba, samostudium)
• klademe důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu
• vedeme žáky k porovnání jevů, zjištěných shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění

Kompetence komunikativní
• vedeme žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, souvislému a kultivovanému písemnému projevu
• zařazujeme řečnická cvičení a slohové práce na dané téma
• využíváme informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální
• vybízíme ke vzájemnému poznávání se ve třídě, rozvíjíme pozornost vůči odlišnostem a vzájemné toleranci
• posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
• vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky
• uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení

Kompetence občanské
• respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
• zapojujeme aktivně žáky do kulturního a společenského dění, organizujeme jim účast v soutěžích
• podporujeme u žáků pozitivní postoje k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a k ocenění našich tradic
• vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence k podnikavosti
• uplatnění iniciativy a tvořivosti
• vedeme ke kritickému vyhodnocování vlastních chyb
• zapojujeme aktivně žáky do kulturního a společenského dění, organizujeme jim účast v soutěžích
• rozvíjíme u žáků smysl pro plnění povinností a využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
• motivujeme žáky ke shromažďování materiálů a k samostatnosti