Hodnocení profilové části maturitních zkoušek 2023/2024

Hodnocení profilové části maturitních zkoušek 2024

Hodnocení každé ústní zkoušky profilové části se provádí dle klasifikační stupnice v souladu s odst. 4 § 24 vyhlášky č. 117/2009, v platném znění a v souladu s Vnitřním klasifikačním řádem školy.

Ústní zkouška

Zkoušky z profilových předmětů jsou konány ústní formou a budou hodnoceny podle klasifikační stupnice:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

O výsledné známce rozhoduje maturitní komise na základě návrhu zkoušejícího a přísedícího. Pokud nedojde ke shodě, maturitní komise o výsledné známce hlasuje a při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy maturitní komise.

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal“ resp. „nekonala“.

Stupeň 1 – výborný
Žák ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a zákonitosti a rozumí vztahům mezi nimi. Osvojené poznatky aplikuje samostatně, uceleně, přesně, uvažuje v logických souvislostech. Na doplňující otázky odpovídá pohotově a správně. Má kultivovaný a výstižný ústní projev.

Stupeň 2 – chvalitebný
Žák ovládá s jistými nedostatky požadovaná fakta, pojmy, definice a zákonitosti a rozumí vztahům mezi nimi. Osvojené poznatky aplikuje v podstatě samostatně, uceleně, přesně, uvažuje logicky. Na doplňující otázky odpovídá většinou správně. Má kultivovaný ústní projev.

Stupeň 3 - dobrý
Žák ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice. Schopnost logického uvažování je nižší. V odpovědích na otázky se vyskytují hlubší nedostatky. Odpovědi jsou správně jen částečně nebo na základě pomoci zkoušejícího nebo přísedícího.

Stupeň 4 – dostatečný
Žák má závažnější nedostatky v požadovaných znalostech. Jeho projev je nesouvislý, nepřesný, neucelený, má problém porozumět zadání. Není schopen logicky reagovat na otázky.

Stupeň 5 – nedostatečný
Žák má zcela zásadní nedostatky v požadovaných znalostech. V maturitní otázce se neorientuje ani s pomocí členů maturitní komise a není schopen věcně reagovat. Jeho projev je nesouvislý, nepřesný, má značné nedostatky. Odpovědi na doplňující otázky nezná.

Hodnocení jednotlivých částí zkoušky z cizího jazyka

Písemná práce

Maximální počet bodů: 40

1. obsah – je splněno zadané téma v souladu s komunikačním cílem a jsou zmíněny všechny body zadání, které jsou rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň; jsou splněny všechny formální náležitosti – zadaný útvar, slohové postupy;
2. organizace textu – text je souvislý, promyšlený a srozumitelný;
3. slovní zásoba a pravopis – slovní zásoba je široká, je použita vhodně, není narušena srozumitelnost textu, chyby v pravopisu nebrání srozumitelnosti;
4. gramatika – je vhodně použito mluvnických prostředků požadované jazykové úrovně; případné chyby nebrání porozumění textu.

Ústní část

Maximální počet bodů: 60

1. Obsah
2. Slovní zásoba
3. Gramatika
4. Výslovnost

Výsledná známka je tvořena součtem získaných bodů, převedením součtu na procenta a vyhodnocením podle Kritérií pro hodnocení klasifikace pro jazyky uvedeným v ŠVP.


Celkové hodnocení zkoušky 
z českého jazyka a literatury 
a z cizího jazyka

Písemná práce

max. 40 bodů 

min. 20 bodů

Ústní zkouška

max. 60 bodů 

min. 30 bodů

Celkový výsledek 

100 bodů = 100%

 

Bodové a procentní hodnocení zkoušky

Body

Hodnocení

Hodnocení v %

min.

max.

90 – 100

1 – výborný

90

100

80 – 89

2 – chvalitebný

80

89

65 – 79

3 – dobrý

65

79

50 – 64

4 – dostatečný

50

64

0 – 49

5 - nedostatečný

0

49

Hodnocení zkoušky z estetické výtvarné výchovy

Maturitní zkouška z estetické výchovy výtvarné se skládá ze dvou částí:

1. Teoretická část (ústní zkouška):

dějiny umění

Teoretickou část profilové zkoušky žák koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zadání zkoušky žák volí losem. Zvolená otázka vychází z okruhu 25 témat k maturitní zkoušce z estetické výchovy výtvarné.

2. Praktická část:

výtvarná práce na zvolené téma a portfolio skic, návrhů, fotografií a jiného materiálu dokumentujícího průběh tvorby

Téma práce bylo zveřejněno 1. týden v prosinci. Práce a portfolio bylo konzultováno během 3 konzultací v průběhu prosince až března. Obhajoba výsledné práce doprovázená předložením portfolia se uskuteční na konci března.

Výsledná známka z maturitní zkoušky zahrnuje známku z obhajoby praktické části (40 %) a známku z teoretické ústní zkoušky před maturitní komisí (60 %).