Kritéria pro hodnocení MZ

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky

Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky v souladu se zněním §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 24 vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou navrhuje ředitelka školy následovně:

Ústní zkouška
Zkoušky z profilových předmětů jsou konány ústní formou a budou hodnoceny podle klasifikační stupnice:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.
O výsledné známce rozhoduje maturitní komise (zkoušející, přísedící, předseda, místopředseda, třídní učitel).
Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal/a“.

Stupeň 1 – výborný
Žák ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a zákonitosti a rozumí vztahům mezi nimi. Osvojené poznatky aplikuje samostatně, uceleně, přesně, uvažuje v logických souvislostech. Na doplňující otázky členů maturitní komise odpovídá pohotově a správně. Má kultivovaný a výstižný ústní projev.

Stupeň 2 – chvalitebný
Žák ovládá s jistými nedostatky požadovaná fakta, pojmy a definice a zákonitosti a rozumí vztahům mezi nimi. Osvojené poznatky aplikuje v podstatě samostatně, uceleně, přesně, uvažuje logicky. Na doplňující otázky členů maturitní komise odpovídá většinou správně. Má kultivovaný ústní projev.

Stupeň 3 – dobrý
Žák ovládá požadovaná fakta, pojmy a definice. Schopnost logického uvažování je nižší. V odpovědích na otázky členů maturitní komise se vyskytují hlubší nedostatky. Odpovědi jsou správné jen částečně nebo na základě pomoci zkoušejícího.

Stupeň 4 – dostatečný
Žák má závažnější nedostatky v požadovaných znalostech. Jeho projev je nesouvislý, nepřesný, neucelený, má problém porozumět zadání. Není schopen logicky reagovat na dotazy členů maturitní komise.

Stupeň 5 – nedostatečný
Žák má zcela zásadní nedostatky v požadovaných znalostech. V maturitní otázce se neorientuje ani s pomocí členů maturitní komise a není schopen věcně reagovat. Jeho projev je nesouvislý, nepřesný, má značné nedostatky. Odpovědi na dotazy maturitní komise nezná.

Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.

V případě neshody předloží maturitní komisi oba své návrhy. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 nejpozději do 31. března 2022.

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky (pdf)