Charakteristika ANJ - vyšší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu:

Anglický jazyk je směřován k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který byl vytvořen a schválen Radou Evropy a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Cizí jazyk RVP pro gymnázia.
Výuka je zaměřena na komunikativní dovednosti žáků v oblasti poslechu, čtení, konverzace, souvislého mluveného projevu a psaní.
Úroveň B2 je charakterizována následovně:
Žák se jasně vyjadřuje, aniž by jazykově redukoval to, co chce sdělit. Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby podal jasný popis, vyjádřil své názory, rozvíjel argumentaci bez většího hledání slov a k tomuto účelu používá některé druhy podřadných souvětí. Má všeobecně vysokou úroveň slovní zásoby, ačkoliv v malé míře dochází k záměnám a nesprávnému výběru slov, které však nezpůsobují problémy v komunikaci. Dobře ovládá gramatiku a jen občas se dopouští malých nebo nesystematických chyb, mohou se objevit menší nedostatky ve větné stavbě, ale nejsou časté a mohou být zpětně opraveny. Žák se vyhne závažným chybám ve formulacích, vyjadřuje se sebevědomě, srozumitelně a zdvořile v rámci formálních a neformálních funkčních stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, kterých se to týká.

Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět má následující týdenní časovou dotaci:
C1, O5 - 3 hodiny
Na začátku školního roku jsou žáci C1 rozděleni do skupin podle pokročilosti v jazyce. Další výuka probíhá v závislosti na úrovni těchto skupin – učitelé volí vhodné formy a metody, učebnice a doplňkové materiály, tak aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.
C2, O6 - 3 hodiny
C3, O7 - 3 hodiny
C4, O8 - 4 hodiny
Žáci pracují v počítačových učebnách školy a v učebnách vybavených interaktivními tabulemi. V těchto učebnách je do výuky zařazována práce na internetu nebo s multimediálními programy. K výuce jsou podle potřeby využívány i další prostory školy, pokud je to účelné, může výuka probíhat i mimo školu. Výuka probíhá také formou žákovských výměn, poznávacích exkurzí, kulturních představení apod.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
Učitel

 • poskytne žákům přehled látky, který budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní sledovat postupný pokrok v učení
 • prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáky vede k tomu, aby je využívali
 • vede žáky k vyhledávání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby, tam, kde je to možné využívá srovnání s jinými jazyky, které žáci znají, i s mateřštinou
 • vede žáky k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací z cizojazyčných textů a využívá pro porozumění jejich znalostí z ostatních předmětů
 • zařazuje do hodin i domácí přípravy žáků práci se slovníky, referenčními příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem
 • vybízí žáky k pravidelnému sledování a hodnocení jejich pokroku v učení, pomocí speciálních cvičení a testů

Kompetence k řešení problémů
Učitel

 • zadává takové úkoly, které vyžadují různé studijní dovednosti
 • nabízí žákům texty na jim známá a blízká témata, která souvisí také s jinými předměty a učí žáky zacházet s nekompletními informacemi, k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu
 • zadává simulaci reálných situací, při kterých žáci uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i svůj, osobní, kreativní přístup k danému problému
 • zařazuje do výuky úlohy, které typově odpovídají maturitním zkouškám a připravuje tak žáky na tyto zkoušky
 • zadává úkoly, při jejichž realizaci žák využívá osobní počítač s jeho různými praktickými programy a internet jako zdroj informací a internet
 • v rámci konverzace na různá témata je po žácích vyžadována zřetelná argumentace při vyjadřování názorů


Kompetence komunikativní
Učitel

 • zadává žákům střídavě různá cvičení k procvičování čtení, psaní, poslechu a mluvení, vede je k osvojení si plynulé a efektivní komunikace
 • procvičuje jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audio-nahrávek rodilých mluvčí a čtením autentických textů
 • při práci v hodinách používá anglický jazyk i jako jazyk vyučující, instruktážní, aby povzbudil žáky vyjadřovat se anglicky a zpřístupnil jim jazykovou terminologii
 • zadává úkoly, při jejichž realizaci žák využívá osobní počítač s jeho různými praktickými programy a internet jako zdroj informací
 • kultivuje u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti


Kompetence sociální a personální
Učitel

 • vyžaduje po žácích pečlivou a zodpovědnou práci a rozvíjí jejich schopnost sebehodnocení
 • rozvíjí schopnost vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice či situaci
 • témata pro písemné práce vybírá tak, aby žáci psali o svých názorech a životních postojích
 • představuje jazykové funkce v kontextu příběhu mladých lidí, s nimiž se žák může ztotožnit
 • slovně povzbuzuje žáky, kteří podceňují své schopnosti, a podporuje jejich sebejistotu
 • zadává taková cvičení a úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat a vzájemně si pomáhat, vyměňovat názory a diskutovat
 • zařazuje do výuky práci ve dvojicích i v menších skupinách, aby žáci mohli rozvíjet schopnost spolupracovat
 • specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáků schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli

Kompetence občanská
Učitel

 • poukazuje na každodenní život lidí na celém světě v diskusi po přečtení populárně naučných textů
 • seznamuje žáky s kulturou jiných států světa a vhodně volenými otázkami vede žáky ke srovnání různých kultur a jejich respektování
 • využívá témata textů i významných kulturně-politických událostí k podnícení diskuse o událostech a vývoji veřejného života v ČR i ve světě

Kompetence k podnikavosti
Učitel

 • poskytne žákům přehled látky, který budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní sledovat postupný pokrok v učení
 • při práci na úkolech vyžaduje, aby žáci uváděli příklady z reálného světa
 • dává jasné pokyny pro práci v hodině, stanovuje dílčí cíle, žáci tak vědí, co mají dělat a co se od nich očekává
 • na časově nebo obsahově náročnějších úkolech učí žáky nepřeceňovat své schopnosti a být realističtí při odhadování znalostí a schopností