EVH - nižší gymnázium

Obsahové vymezení

Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP ZV, která jsou součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Vzdělávací cíle školního vzdělávacího plánu předmětu hudební výchova vycházejí z tradiční české hudebnosti, kterou kompetentním způsobem rozvíjejí v kontextu současného evropského kulturního prostoru. Předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu setkávání s hudbou, obohacuje estetické vnímání a prožívání světa. V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků směřuje zvláště k tomu, aby žáci kultivovali svůj vkus a rozvíjeli své hudební schopnosti, cítění a tvořivost.

Při výuce klademe důraz na upevňování a prohlubování hudebních schopností, pěvecké techniky, schopností sluchové analýzy, základní orientace v rytmicko-melodických strukturách, rozlišování slohotvorných znaků hudby jednotlivých období, vnímání souvislostí a přesahů mezi jednotlivými uměleckými obory a diferencované vnímání hudebních a mimohudebních obsahů v proudu znějící hudby.

Časové a organizační vymezení

Hodinové týdenní dotace:
1. ročník (O1) 1 hodina
2. ročník (O2) 1 hodina
3. ročník (O3) 1 hodina
4. ročník (O4) 2 hodiny

Výchovné a vzdělávací strategie:

Hodiny hudební výchovy se vyučují ve specializované učebně HV (hudebna), disponující příslušnou audiovizuální technikou, koncertním klavírem. Nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích strategií, které se realizují v rámci předmětu hudební kultury, jsou i mimoškolní akce: výstavy, exkurze na veřejné generální zkoušky ČF, koncerty, samostatné vystoupení studentů např. při literárních programech.

Výuka probíhá v kombinaci receptivních aktivit a tvořivých činností. Směřuje k utváření individuální vkusu žáka v kontextu objektivních estetických měřítek a kulturních vývojových tendencí. Výuka klade důraz na rozvoj komunikace s využitím specifických možností hudebního jazyka.

Žáci mají prostor pro individuální konzultace s učitelem. Nadaní žáci se účastní soukromě doplňkové výuky v seminářích a intenzivních kurzech na ZUŠ. Výsledky činnosti a dovednosti nadaných žáků jsou prezentovány na koncertech a hudebně-výtvarných, hudebně-dramatických nebo hudebně-literárních akcích ve škole i mimo ni.

EVH vede k aktivnímu pěstování hudby (realizuje se formou skupinových aktivit), hlubšímu zájmu o obor, zdravému sebevědomí a odpovědnosti, přispívá k socializaci jedince ve skupině (kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence občanské ). Nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů a estetických soudů (kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence občanské ). Prosazuje a ukotvuje tradiční hodnoty evropských kulturních tradic a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kontexty; pomáhá v zasazování aktuálního kulturního trendů do širších historických a filozofických a společenských souvislostí (kompetence občanské a kompetence multikulturní ).

Konkrétní výchovné a vzdělávací strategie respektují aktuální situaci (učitel, počet a zaměření žáků, probírané učivo, aktuální problémy…) a budou konkretizovány v tematických plánech na daný školní rok.