Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186

druhé kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního studia oboru z důvodu doplnění kapacity tříd

Kód oboru Název Počet míst
79-41-K/41 Gymnázium všeobecné čtyřleté 3

  
Podání přihlášky

Termín podání přihlášky je do pátku, 2. června 2023.

  • Při přijímacím řízení bude pro stanovení pořadí zohledněn průměrný prospěch uchazeče za celý 8. ročník a v prvním pololetí 9. ročníku (uchazeč s lepším průměrem má přednost) a výsledky prvního kola JPZ (MAT a CJL).
  • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
  • Pohovor ověřující znalost českého jazyka proběhne u uchazečů-cizinců 31. 5. 2023 ve 14.00 v budově školy. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení pohovorů. Pohovorem bude zjišťována úroveň znalostí jazyka.

Zveřejnění výsledků

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem přijatých uchazečů pod registračními čísly v níže uvedených termínech na webových stránkách www.gzw.cz.
Přijatým uchazečům je rozhodnutí o přijetí oznámeno seznamem přijatých uchazečů. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonným zástupcům uchazeče v kanceláři školy. Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

V Rakovníku 23. 5. 2023

PhDr. Zdeňka Voráčková


Dokument: Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení