Organizace maturitní zkoušky na GZWR ve školním roce 2021/22

Platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončení vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, školský zákon č. 561/2004 Sb., o bližších podmínkách ukončení vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději:

do 1. 12. 2021 pro jarní zkušební období 2022

do 25. 6. 2022 pro podzimní zkušební období

 

Zkoušky profilové části:

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, a ze 2 dalších povinných zkoušek z nabídky stanovené školou. Každý žák může kromě povinných zkoušek konat i 2 nepovinné profilové zkoušky.


Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného cizího jazyka dvakrát).

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní části pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.


Zkoušky společné části:

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemná práce a ústní část zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

Didaktický test Doba trvání
Český jazyk a literatura 85  minut
Cizí jazyk 110 minut (40 minut poslech, 70 minut čtení
a jazykové vědomosti a dovednosti)
Matematika 135 minut

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku.

V nabídce nepovinných zkoušek společné části je také zkouška matematika rozšiřující.

Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.


Písemná práce

  Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk 2. cizí jazyk
rozsah slov min. 250 slov 200 - 250 slov min. 200 slov
časový limit 120 minut 120 minut 120 minut
povolené pomůcky Pravidla českého pravopisu překladový slovník překladový slovník
počet zadání 4 3 3


Ústní zkoušky z ČJL a CJ

  Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk 2. cizí jazyk
příprava 20 minut 20 minut 15 minut
časové limitní zkoušky 15 minut 15 minut 15 minut
témata žákovský seznam:
25 děl, žák odevzdá
do 31. 3. 2022
25 témat
v souladu s RVP
25 témat
v souladu s RVP


Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem:

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Možnost nahrazení povinné profilové zkoušky se týká žáků, kteří konají v profilové části 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.


Harmonogram maturitní zkoušky 2021/2022

Zveřejnění témat školních úloh společné části MZ

do 30. 10. 2021

Písemné přihlášky k MZ

do 1. 12. 2021

Jmenování členů maturitních komisí

do 31. 3. 2022

Písemná práce z českého jazyka a literatury

5. 4. 2022

Písemná práce z 2. cizího jazyka (NEJ, RUJ, SPJ)

6. 4. 2022

Písemná práce z anglického jazyka

7. 4. 2022

Odevzdání vlastního seznam literárních děl

do 31. 3. 2022

Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem

do 31. 3. 2022

Uzavření klasifikace a docházky v maturitních ročnících

25. 4. 2022

Pedagogická rada pro maturitní ročníky

25. 4. 2022

Seznámení s harmonogramem ústních maturitních zkoušek

26. 4. 2022

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021

29. 4. 2022

Didaktické testy, nepovinná zkouška Matematika rozšiřující

2. - 4. 5. 2022

Samostudium

5. a 6. 5. 2022

Přípravný týden maturitních ročníků (svaťák)

9. 5. – 13. 5. 2022

Zpřístupnění výsledků DT ředitelům škol

15. 5. 2022

Ústní maturitní zkoušky

16. 5. – 19. 5. 2022

Vydání vysvědčení maturantům

 

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ
v podzimním termínu

do  25. 6. 2022

Podzimní didaktické testy

od 1. do 10. 9. 2022

V Rakovníku dne 11. 11. 2022

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy