Informace k přijímacímu řízení

Obecné informace:

 • Každému zájemci o studium bylo přiděleno evidenční číslo, které najdete na pozvánce k přijímací zkoušce (je to trojciferné číslo – pro čtyřletý obor začíná vždy 4 a pro osmiletý obor 8).
 • Přijímací zkoušky se konají:

čtyřleté studium -1. řádný termín 12. dubna 2022 a 2. řádný termín 13. dubna 2022

osmileté studium – 1. řádný termín 19. dubna 2022 a 2. řádný termín 20 dubna 2022

 • Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na nástěnce školy a webových stránkách školy nejpozději 30. dubna 2022.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 se nezasílá.
 • Přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdá ve škole zápisový lístek, tj. 13. května 2022, čímž závazně potvrdí zájem o studium na gymnáziu.
 • Zároveň vyplní a odevzdá volbu 2. cizího jazyka a volbu studia hudební či výtvarné výchovy (čtyřleté studium):
  Dotazník k volbě druhého cizího jazyka a estetické výchovy (docx)

Nepřijatí uchazeči:

 • Nahlédnout do spisu přijímacího řízení lze od 2. května 2022 v době od 14:00 do 16:00.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy 3. května 2022 do 15:00 a následující den do 12:00. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.
 • Nepřijatí uchazeči mohou podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání, a to nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny podmínky přijímacího řízení a nepřijetí z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
 • Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, odevzdá škole zápisový lístek a volbu studia druhéhé cizího jazyka, čímž potvrdí zájem o studium na gymnáziu.

V Rakovníku 1. března 2022                                     

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy