Exkurze do čistírny odpadních vod

22. 9. 2013 | Ing. Kamil Březina

e3f3uqbdxs_____l3p234zcnv-cistirna-c3a-studenti

Dne 18. 9. 2013 absolvovali studenti ze třídy C3A exkurzi do čistírny odpadních vod v Rakovníku. Tato již tradiční akce naší školy významně propojuje výuku chemie s praxí, když žáci po teoretickém seznámení s problematikou čištění odpadních vod mohou své poznatky ze školy porovnat s realitou konkrétního provozu.

V souladu s programem exkurze, který všichni účastníci obdrželi předem, jsme se sešli ve vestibulu školy a po nezbytném poučení o bezpečnosti při školní akci jsme za chladnějšího, lehce deštivého podzimního počasí vyrazili vstříc svému cíli – čistírně odpadních vod. Po necelé půlhodině jsme byli na místě. Okamžitě se nás ujaly 2 průvodkyně s odborným výkladem, a mohli jsme začít s prohlídkou celého rozsáhlého komplexu. Po úvodních informacích o významu vody pro dnešního člověka jsme vykročili za poznáním první fáze úpravy odpadní vody – mechanického čištění, které slouží k odstraňování nerozpustných částic unášených proudem. Nejprve jsme zhlédli společný přívod zapáchající vody z Rakovníka, Senomat a Lubné. Čistírna C3A - studentkyHrubé nečistoty v ní obsažené zachytávají česle (výsuvná mřížoví z rovnoběžných ocelových prutů obdélníkového profilu), a jako tzv. shrabky se dále zpracovávají kompostováním. „Písek“ a emulgované tukové částice zachycují příslušné lapače, v sedimentačních nádržích se oddělují zbývající malé pevné částečky.

Na mechanické čištění navazuje další etapa – biologické čištění odpadní vody. Jak jsme viděli, jde o řízený rozklad rozpuštěných organických látek mikroorganismy za účasti kyslíku, nutného pro jejich činnost, a odpovídající teploty. Její optimální hodnoty jsou v rozmezí 12 – 20 °C. V zimě se nižší teploty kompenzují nastavením vyšší koncentrace mikroorganismů. Proces probíhá v betonových aktivačních nádržích pomocí aktivovaného kalu, tvořeného shluky (vločkami) vhodných bakterií a plísní, a jejich konzumentů nálevníků. Provzdušňování vody je zajištěno vháněním stlačeného vzduchu z dmychadla. Voda se tím současně promíchává, nežádoucí tvorbu bublin na hladině snižuje skrápění  již přečištěnou odcházející vodou.

Čistírna C3A - sedimentační nádržeTřetím stupněm čištění odpadních vod je chemické čištění, jehož úkolem je snížení obsahu rozpuštěných anorganických látek, především fosforečnanů. Do postupující vody je velmi malým proudem přiváděn roztok chemické látky (srážedla) – síranu železitého, nežádoucí rozpustné fosforečnany se vyvločkují jako nerozpustný fosforečnan železitý a usazují v podobě kalu, který se po oddělení dále zpracovává (kompost, hnojivo). Vyčištěná voda se pak odvádí do potoka, který ústí do Berounky, jež se vlévá do Vltavy, z níž se vyrábí pitná voda pro hlavní město Prahu.

Čistírna odpadních vod v Rakovníku před pár lety prošla rekonstrukcí a nyní pracuje maximálně účinně. Některé odpadní kaly (např. po mechanickém čištění) se zbavují vody lisováním a nechávají se anaerobně vyhnívat v uzavřených komorách. Kromě značného zápachu se vytváří důležitý bioplyn s vysokým obsahem methanu.

Čistírna C3A - biologické čištěníNa konci prohlídky dostali studenti časový prostor pro dotazy a diskuzi. Po zodpovězení všech otázek jsme potleskem poděkovali svým průvodkyním za pěkný profesionální výklad a rozloučili se, obohaceni o nové poznatky z praxe. Studenti třídy C3A vzorně reprezentovali naši školu a projevovali během celého pobytu v areálu čistírny odpadních vod vřelý zájem o uvedenou problematiku. Za to si zaslouží poděkování. Získané informace určitě budou moci při studiu chemie i biologie dále využít.

Závěrem ještě 2 zajímavé číselné údaje. Celým čisticím procesem v závodu prochází odpadní voda cca 24 hodin. Z města Rakovníka do čistírny doputuje asi za 2 hodiny. Voda si zcela jistě zaslouží naši pozornost, vždyť je pro člověka druhou nejvýznamnější kapalinou. Jaká kapalina je na prvním místě? Samozřejmě krev!

Text a foto: Kamil Březina