Environmentální kurz kvarty v Sedmihorkách

19. 6. 2019 | Mgr. Romana Parkmanová

un8ttji3vc_____bb8surs28k-19ed3bb8-ab22-4aba-a403-9d4b60afdc74

Každoročně se studenti čtvrtého ročníku víceletého gymnázia zúčastňují environmentálního kurzu. Pro konání kurzu je podstatné, že se odehrává přímo v terénu, v pětidenním bloku. Výuka probíhá v oblasti Hruboskalska pod vedením lektorů ze SEV Český ráj a Mgr. Romany Parkmanové. Dozor zajišťovala třídní učitelka Mgr. H. Prošková.

Během kurzu měli studenti možnost poznat přírodní a kulturní bohatství Českého ráje, seznámit se s příležitostmi, které tato oblast nabízí, ale také s riziky, které hrozí především ze strany člověka. Studenti se prostřednictvím programů SEV Český ráj a přednášek vedených Mgr. R. Parkmanovou dozvěděli spoustu informací o rostlinných i živočišných druzích v této oblasti, seznámili se s geologickým podložím Kozákova a mimo jiné zjišťovali kvalitu vody místních pramenů. Provedli jak chemický rozbor, tak biologický rozbor odebraných vzorků vody. Nedílnou zastávkou enviromentálního kurzu bylo Arboretum Bukovina, kde se studenti seznámili se vzácnými druhy dřevin a pomocí ekologicky zaměřených her se jim naskytla příležitost si uvědomit myšlenku udržitelného rozvoje a dopady chování na životní prostředí.

Cílem kurzu je zjistit během celého týdne silné stránky, slabé stránky a také příležitosti a hrozby, které tato oblast nabízí. Ekologický kurz považuji za velký přínos v oblasti ekologického vzdělávání studentů. Studenti si uvědomí, jaký má dopad jejich chování a jednání na životní prostředí. Studenti získají možnost uvědomit si důležitost našich kulturních tradic, důležitost udržitelného rozvoje a zdravého životního prostředí pro další generace. Naučí se vnímat přírodu a chovat se k ní s respektem a úctou jako k sobě samému.

Prostřednictvím přednášek a praktických cvičení studentů se zvýší informovanost v této oblasti i v jejich rodinách, mohou ovlivňovat i jejich životní postoje k prostředí a později také postoj a chování svých dětí k přírodě.

Environmentální kurz probíhá již několik let za finanční podpory města Rakovník.