Stravování ve školní jídelně v období mimořádných opatření

14. 10. 2020 | PhDr. Jiřina Košuličová

l68gflvas4_____skolni-jidelna-rakovnik_denik-630-16x9

INFORMACE K PROVOZU JÍDELNY Z NAŘÍZENÍ OD 7.12.2020

Dle doporučení Ministerstva školství a usnesení vlády od 7.12.2020

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. 
Pro distančně vzdělávané žáky a studenty doporučujeme nadále pouze odběr do vlastních jídlonosičů, nikoliv konzumaci v jídelně. 


VÝDEJ STRAVY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY od 10:30 - 11.00 hod  - POUZE DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ !!!!!!

VÝDEJ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ od 11.00 - 14:00 hod
 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

1) Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

Prosíme o dodržování tohoto nařízení v prostorávch školní jídelny.