Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2020/2021

10. 5. 2021 | PhDr. Jiřina Košuličová

t775s9axy0_____ejq382ooqj-p1310350

Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky v souladu se zněním §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 24 vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou navrhuje ředitelka školy následovně:

Ústní zkouška
Zkoušky z profilových předmětů jsou konány ústní formou a budou hodnoceny podle klasifikační stupnice:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.
O výsledné známce rozhoduje maturitní komise (zkoušející, přísedící, předseda, místopředseda, třídní učitel).
Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal/a“.

Stupeň 1 – výborný
Žák ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a zákonitosti a rozumí vztahům mezi nimi. Osvojené poznatky aplikuje samostatně, uceleně, přesně, uvažuje v logických souvislostech. Na doplňující otázky členů maturitní komise odpovídá pohotově a správně. Má kultivovaný a výstižný ústní projev.

Stupeň 2 – chvalitebný
Žák ovládá s jistými nedostatky požadovaná fakta, pojmy a definice a zákonitosti a rozumí vztahům mezi nimi. Osvojené poznatky aplikuje v podstatě samostatně, uceleně, přesně, uvažuje logicky. Na doplňující otázky členů maturitní komise odpovídá většinou správně. Má kultivovaný ústní projev.

Stupeň 3 – dobrý
Žák ovládá požadovaná fakta, pojmy a definice. Schopnost logického uvažování je nižší. V odpovědích na otázky členů maturitní komise se vyskytují hlubší nedostatky. Odpovědi jsou správné jen částečně nebo na základě pomoci zkoušejícího.

Stupeň 4 – dostatečný
Žák má závažnější nedostatky v požadovaných znalostech. Jeho projev je nesouvislý, nepřesný, neucelený, má problém porozumět zadání. Není schopen logicky reagovat na dotazy členů maturitní komise.

Stupeň 5 – nedostatečný
Žák má zcela zásadní nedostatky v požadovaných znalostech. V maturitní otázce se neorientuje ani s pomocí členů maturitní komise a není schopen věcně reagovat. Jeho projev je nesouvislý, nepřesný, má značné nedostatky. Odpovědi na dotazy maturitní komise nezná.

Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.

V případě neshody předloží maturitní komisi oba své návrhy. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.

Společná část maturitní zkoušky
Kriteria hodnocení vydává MŠMT. Dokument ZDE