Naše studentky se vydaly na Cestu do hlubin studia chemie

31. 10. 2022 | Mgr. Julie Andrová, Ing. Kamil Březina

dh3lnowl4r_____P1270660

Ve dnech 26. – 27. října 2022 uspořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, sekce chemie, již 7. ročník prestižního semináře pro středoškolské pedagogy a studenty s názvem Cesta do hlubin studia chemie. Z celé ČR přijelo kolem 75 učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků. Z našeho Gymnázia Zikmunda Wintra, které je už 4 roky fakultní školou Přírodovědecké fakulty, se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnily 2 nadšené studentky a budoucí maturantky Valentýna Karhánková ze třídy C4A a Karin Opelková ze třídy C4B v doprovodu vyučujících chemie Julie Andrové a Kamila Březiny. Jsme moc rádi, že jsme mohli našim chemikům takovou výjimečnou událost nabídnout. Velmi nás potěšilo, že studentky tuto možnost bez váhání s nadšením přijaly a že věnovaly část podzimních prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce.

Při registraci obdržel každý účastník tašku s různými propagačními předměty fakulty. Celý program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK proděkan chemické sekce prof. Ivan Němec, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků. Poté následovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie. Oba dny měli všichni účastníci zajištěno bohaté ranní i odpolední občerstvení bufetového typu a oběd v přilehlé studentské menze. Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer, který zahrnoval chemickou show přímo ve velké posluchárně v režii vysokoškolských pracovníků fakulty. Šlo o hrané vystoupení, jehož cílem byla interpretace známých přísloví ve vědeckém jazyce a jejich ověření s využitím efektních chemických pokusů. Následovala večeře v menze. Účastníci měli zajištěno zdarma ubytování se snídaní v hotelu na Malé Straně.

Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, studenti v tu dobu absolvovali 3 laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích Přírodovědecké fakulty. Měli možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: chemik detektivem, příprava analgetik – acylpyrinu a paralenu, amminkomplexy přechodných kovů, biochemie a potraviny, prvky ve (virtuální) realitě, struktura a využití zeolitů, optimalizace molekulární geometrie. Jednou naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: využití kovů v radiomedicíně, nanochemie, využití přírodních látek v organické chemii, bezbřehé způsoby využití rostlin člověkem, tajemství jména. Proděkanka pro koncepci studia doc. Milada Teplá laskavými slovy seznámila přítomné s přijímacím řízením a možnostmi studia na Přírodovědecké fakultě UK. Všem účastníkům byla představena také fakultní knihovna chemie s pestrou nabídkou služeb.

Absolvovaný seminář vnímáme jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěli bychom moc poděkovat oběma studentkám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia na Cestě do hlubin studia chemie i za to, že věnovaly podzimní prázdniny místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující čarokrásné vědě – chemii. Studentky celý program rozhodně označily jako přínosný pro svá budoucí vysokoškolská studia. Obě nejvíce zaujala praktika na téma chemik detektivem, ve kterých uplatnily metody kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy.

Julie Andrová a Kamil Březina