Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – druhé kolo

23. 5. 2023 | PhDr. Zdeňka Voráčková

rbd2ok2q16_____343997679_783248643065092_9161167316409860098_n

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186

druhé kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního studia oboru z důvodu doplnění kapacity tříd

Kód oboru Název Počet míst
79-41-K/41 Gymnázium všeobecné čtyřleté 3

  
Podání přihlášky

Termín podání přihlášky je do pátku, 2. června 2023.

  • Při přijímacím řízení bude pro stanovení pořadí zohledněn průměrný prospěch uchazeče za celý 8. ročník a v prvním pololetí 9. ročníku (uchazeč s lepším průměrem má přednost) a výsledky prvního kola JPZ (MAT a CJL).
  • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
  • Pohovor ověřující znalost českého jazyka proběhne u uchazečů-cizinců 31. 5. 2023 ve 14.00 v budově školy. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení pohovorů. Pohovorem bude zjišťována úroveň znalostí jazyka.

Zveřejnění výsledků

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem přijatých uchazečů pod registračními čísly na webových stránkách www.gzw.cz.
Přijatým uchazečům je rozhodnutí o přijetí oznámeno seznamem přijatých uchazečů. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonným zástupcům uchazeče v kanceláři školy. Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

V Rakovníku 23. 5. 2023

PhDr. Zdeňka Voráčková


Dokument: Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení