Gymnázium Zikmunda Wintra se stalo Fakultní školou FEL ČVUT v Praze!

20. 2. 2017 | PhDr. Zdeňka Voráčková

Pátek 17. 2. 2017 byl pro naši školu důležitým dnem. V zasedací místnosti děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze byla podepsána smlouva a děkan fakulty prof. Pavel Ripka propůjčil Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Slavnostního aktu se zúčastnili i proděkan doc. Ivan Jelínek a vedoucí pedagogického marketingu fakulty dr. Ivana Pilarčíková.

l82ykd79b8_____l5rqpriax0-fakultni-skola-fel-cvut-010

Je to pro nás významný okamžik. Naše gymnázium splnilo všechna kritéria nezbytná k propůjčení titulu „fakultní škola“, jako je kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů jak po stránce obsahové, tak z hlediska používaných metod a forem výuky, odpovídající materiální a technické vybavení nebo úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích a našich absolventů v přijetí ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického směru. Těsná součinnost sekundárního a terciárního segmentu vzdělávání, spočívající v úzké spolupráci mezi střední a vysokou školou, je zásadním předpokladem úspěšného přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma druhy institucí.

Takové partnerství je výhodné pro obě strany. Naši studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky a vědou vůbec a mají možnost se aktivně zúčastnit různých aktivit, které pro ně univerzita bezplatně připraví, jako jsou vědecké konference a přednášky přímo na půdě gymnázia, jarní a podzimní výukové kurzy v Temešváru, odborné návštěvy jednotlivých pracovišť a laboratoří fakulty, přírodovědné jarmarky nebo popularizační akce typu Vánoce s fyzikou. Vysoká škola si těmito konkrétními formami spolupráce klade za cíl podpořit zájem středoškoláků o přírodovědné a technické obory, nabízí také možnost podílet se na ročníkových pracích formou vedení, konzultací nebo oponentury, a může si tak v řadách našich studentů hledat a i trochu formovat vhodné adepty pro budoucí studium.“ Pro středoškolské učitele fakulta pořádá bezplatná vzdělávací školení a semináře.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze má vysoké mezinárodní renomé a dlouhou, bohatou historii. Byla založena roku 1950, ale studium elektrotechnických oborů v Praze sahá až do 2. poloviny 19. století. Dnešní fakulta je unikátní množstvím a rozsahem studijních oborů a pevným propojením výuky informatiky s elektrotechnikou a elektronikou. Řada studijních oborů je orientována technicko-manažerským směrem a absolventi jsou pak připraveni pro vysoce nadprůměrně placené vrcholové manažerské funkce v průmyslových podnicích a obchodních firmách, jejichž zájem o takové odborníky je dlouhodobě stálý. FEL je výzkumnou fakultou, patří do první desítky výzkumných institucí v České republice a vytváří téměř třetinu výzkumných výsledků celého ČVUT, sestávajícího z osmi fakult. Ve světle uvedených aspektů vnímám propůjčení titulu fakultní škola jako skutečně prestižní záležitost, která může posílit pozici našeho gymnázia v regionu a dále posunout do vyšších pater českého středního školství.

V současné době se ve společnosti konečně začíná klást důraz na přírodovědné a technické vzdělávání. Domnívám se, že v tomto kontextu naše gymnázium vykročilo správným směrem, když začalo úzce spolupracovat s vysokými školami tohoto zaměření. Po partnerství s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, kde působíme jako jediná mimopražská střední škola, nám byl nyní jako deváté střední škole v České republice a prvnímu gymnáziu vůbec propůjčen titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, navíc jako jediné škole ve Středočeském kraji.

Na závěr bych ráda poděkovala našim vyučujícím matematiky, fyziky a informatiky za jejich pochopení, vstřícnost a především vlastní aktivní angažovanost v rámci celého řízení o propůjčení titulu. Velké díky patří také dalším osobám. Dr. Bláhové a zejména dr. Pilarčíkové, která vedla jednání ze strany fakulty, a kolegovi Kamilu Březinovi, jenž po dva roky domlouval schůzky a koordinoval celý náročný proces z naší strany. Bez všech těchto lidí bychom nemohli dojít k tak pěknému a úspěšnému konci.

 PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy